Реклама
Положення про центри додаткової освіти в загальноосвітньому закладі


Примірне положення про центри додаткової освіти в загальноосвітньому закладі

1. Загальні положення

1.1. Центри додаткової освіти є одним з підрозділів методичної служби школи (ліцею, гімназії), здійснює керівництво виховної та позакласної роботи. Центри організуються при наявності представників всіх методичних об'єднань школи.

1.2. Центри додаткової освіти створюються, реорганізуються і ліквідуються наказом директора навчального закладу за поданням заступників директора з виховної та науково-методичної роботи. При центрах можуть створюватися тимчасові творчі групи.

2. Мета роботи центрів додаткової освіти: гармонійний розвиток особистості учнів.

3. Завдання центрів додаткової освіти

3.1. У роботі центрів через різні види діяльності передбачається рішення наступних завдань:

- навчальні (розвиток пізнавального ставлення до навчальних предметів, включення в пізнавальну діяльність, придбання певних знань, умінь, навичок, розвиток мотивації до певного виду діяльності);

- виховні (формування у того, хто навчається, соціальної активності, громадянської позиції, культури спілкування і поведінки в соціумі, навичок здорового способу життя);

- розвиваючі (розвиток ділових якостей, таких як самостійність, відповідальність, активність, формування потреб у самопізнанні, саморозвитку).

4. Зміст і основні форми діяльності центрів

4.1. У зміст діяльності центрів додаткової освіти входять:

- вивчення нормативної і методичної документації з питань додаткової освіти;

- виявлення здібностей і потреб учнів за допомогою бесід, анкетування, тестування;

- організація гуртків і творчих клубів за інтересами, спортивних секцій, елективних курсів;

- відбір змісту і складання плану роботи гуртків та творчих клубів за інтересами, спортивних секцій, програм елективних курсів;

- проведення творчих звітів за підсумками роботи гуртків, клубів та спортивних секцій, творчих іспитів, захист проектів;

- розробка методичних рекомендацій для учнів з метою найкращого засвоєння відповідних навчальних предметів і курсів, підвищення культури навчального праці.

5. Взаємовідносини, зв'язку

5.1. Центри здійснюють взаємодію з іншими структурними підрозділами школи (ліцею, гімназії), з установами додаткової освіти.

5.2. Центри підтримують безпосередній зв'язок з органами учнівського самоврядування навчального закладу.

6. Організація роботи центрів

6.1. У загальноосвітній установі можуть створюватися різні центри додаткової освіти та позакласної роботи з одним або двома видами діяльності.

6.2. Створення політичних та ідеологічних центрів, які передбачають пропаганду насильства, екстремізму та національної ворожнечі не допускається.

6.3. До складу центрів можуть входити його керівники, керівники гуртків, клубів, спортивних секцій, елективних курсів, а також активісти - навчаються (старости, лідери) від кожного гуртка, клубу, секції.

6.4. Керівник центру (вчитель, вихователь, соціальний педагог або педагог додаткової освіти) здійснює свою діяльність у відповідності з посадовою інструкцією.

6.5. Центри на організаційному засіданні обирають актив (рада) з числа учнів (батьків учнів, представників творчої інтелігенції), розробляють програму роботи центрів та проекти (плани роботи гуртків, клубів, секцій; складають річний план роботи, де визначаються основний зміст, обсяг і терміни виконання роботи.

6.6. Основними функціями центрів є:

- координація позакласної діяльності за певними видами діяльності або навчальним предметів;

- участь у підготовці та проведенні загальношкільних заходів, олімпіад, спортивних змагань, виставок, фестивалів, концертів, предметних тижнів тощо;

- участь у підготовці до міським (районним) і республіканським (обласним) заходів (олімпіад, оглядам, конкурсів, змагань);

- організація благодійної, суспільно-корисної, пропагандистської (лекційної) та гастрольної діяльності.

6.7. По завершенню навчального року керівники центрів представляють педагогічного (методичного) раді навчального закладу звіт про виконання роботи.

7. Варіанти центрів додаткової освіти

7.1. У загальноосвітньому закладі можуть бути створені:

- центр естетичного виховання (естетичне) виховання, розкриття творчого потенціалу в учнів, залучення їх до світу мистецтв;

- фізкультурно-оздоровчий центр (психолого - педагогічна та фізкультурно-оздоровчу саморозвиток особистості учня і вчителя);

- інформаційний центр (розвиток інформаційно - комунікативних компетенцій учнів через вплив інформаційного середовища школи (ліцею, гімназії));

- центр гуманітарної освіти (реалізує освітні програми, в частині вивчення гуманітарних дисциплін (українська мова, література, історія, іноземна мова), професійну орієнтацію та підготовку учнів);

- центр технологічного освіти (розвиток технічної творчості, професійної орієнтації учнів);

- природничо-науковий центр (саморозвиток учня і вчителя через поглиблене вивчення предметів общественнонаучного циклу);

- центр математичної освіти (координація діяльності вчителів математики з метою організації позакласної роботи з предмету).