Реклама
Проектна діяльність у школі


Проектна методика як форма активізації навчальної і позакласної діяльності

Метод проектів, останнім часом широко використовується в педагогічній практиці, заснований на постановці соціально значущої мети і її практичному досягненні. Застосування цього методу дозволяє спрямувати діяльність школярів на рішення конкретної навчальної або виховної проблеми. При цьому результатом діяльності завжди є продукт, який розробили учасники проекту для її розв'язання. Головна педагогічна мета проекту - формування різноманітних компетенцій, тобто умінь, пов'язаних з досвідом їх застосування в практичній діяльності.

Використання методу проектів у рамках існуючої класно-урочної системи пов'язане з труднощами організаційного характеру та часовими обмеженнями, отже, проектна методика більш прийнятна у позаурочній діяльності з навчального предмета. Включення ж методу проектів в організації позакласної або виховної роботи дає багато переваг і показує позитивні результати.

Проектна діяльність дозволяє їм отримати особистісний досвід і освоїти види діяльності, необхідні їм у майбутньому. Отже, головний результат проектної діяльності - накопичення дітьми і підлітками поведінкових, комунікативних, організаційних та інших навичок. Хлопці вчаться проектувати результат, планувати свою діяльність і діяльність групи, розраховувати необхідні ресурси, приймати рішення і нести за них відповідальність, взаємодіяти з іншими людьми, відстоювати свою точку зору, захищати результати своєї діяльності публічно.

В системі шкільної освіти була прийнята певна типологія проектів, що класифікуються О.С. Полат за домінуючої діяльності учнів (практико-орієнтований, дослідний, інформаційний, творчий, рольовий проекти), що визначає результат проектної діяльності (розв'язання соціально значущої проблеми, експеримент, публікація, твір декоративно-прикладного мистецтва, сценарій якогось дії, ігри тощо).

Проектна методика дуже доречна в гуманітарних дисциплінах (історія, політологія, географія, іноземні мови, екологія), конструюванні та моделюванні, освітньої області «Технологія», діяльності громадських об'єднань і організацій дітей і підлітків.

Проекти можуть бути індивідуальними і груповими. Серед групових можна виділити «парні» (для двох учнів), микрогрупповые (по 3-4 підлітка) і класно-групові (всім колективом чи гуртком (клубом) за інтересами). Педагогам необхідно пам'ятати, що при використанні проектної методики як навчальної (в системі додаткової освіти), так і в позакласній діяльності доцільно чергувати виконання групових та індивідуальних проектів.

Розглянемо таблицю класифікації сучасних проектів, запропоновану О.С. Полат.

Класифікація сучасних проектів

Общедидактический принцип

Типи проектів

Коротка характеристика

1

2

3

Домінуючий у проекті метод або вид діяльності

Дослідний

Вимагає добре продуманої структури, позначених цілей, актуальності предмета дослідження

Творчий

Передбачає творче оформлення результатів, не має детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, яка розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату

Продовження

1

2

3

 

Ролево-ігровий

Припускає розподіл між учасниками певних ролей: літературні персонажі, вигадані герої, що імітують соціальні чи ділові відносини. Структура намічається і залишається відкритою до завершення роботи

Інформаційний (ознакоми - тельно-орієн - тировочный)

Передбачає збір інформації про якийсь об'єкт, явище; її аналіз і узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Вимагає добре продуманої структури: мета проекту (предмет інформаційного пошуку) , способи обробки інформації (аналіз, синтез ідей, аргументовані висновки), результат інформаційного пошуку (стаття, доповідь, реферат), презентація

Предметно - орієнтовний

Передбачає чітко позначений із самого початку результат діяльності, орієнтований на соціальні інтереси самих учасників. Вимагає добре продуманої структури, сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них

Предметно-

змістовна

область

Монопроект

Проводиться в рамках одного навчального предмета. При цьому обираються найбільш складні розділи програми, що вимагають ретельної структуризації за уроків з чітким позначенням цілей, задач проекту, тих знань, умінь, які учні в результаті повинні придбати

Межпредметный

Виконується, як правило, в позаурочний час. Потребує дуже кваліфікованої координації з боку фахівців, злагодженої роботи багатьох творчих груп, добре відпрацьованої форми проміжних та підсумкової презентацій

Закінчення

1

2

3

Характер

координації

проекту

З відкритою координацією (безпосередній)

Передбачає консультативно - координуючу функцію керівника проекту

З прихованою координацією (телекомунікаційний)

Координатор виступає як повноправний учасник проекту. Передбачає спільну навчально - пізнавальну діяльність учнів - партнерів, організовану на основі комп'ютерних телекомунікацій і спрямовану на досягнення загального результату спільної діяльності

Характер контактів

Внутрішній (регіональний)

Організовують всередині школи, між школами, класами всередині регіону однієї країни

Міжнародний

Передбачає участь школярів з різних країн

Кількість учасників проекту

Особистісний

Проводиться між двома партнерами

Парний

Проводиться між парами учасників

Груповий

Проводиться між групами

Тривалість проведення

Короткостроковий

Проводиться для вирішення невеликої проблеми або частини більш значущої проблеми

Середньої тривалості (1-2 міс.)

Міждисциплінарний, містить досить значиму проблему

Довгостроковий (до 1 року)

Міждисциплінарний. Містить досить значиму проблему