Реклама
Вимоги до програми додаткової освіти дітей


Приблизні вимоги до програм додаткової освіти дітей

Нормативно-правовий аспект

У відповідності зі статтею 9 Закону Російської Федерації «Про освіту» (далі - Закон) освітня програма визначає зміст освіти певних рівня і спрямованості. У системі загальної освіти реалізується основні і додаткові загальноосвітні програми, спрямовані на вирішення завдань формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві, створення основи для усвідомленого вибору і освоєння професійних освітніх програм.

До додатковим освітнім програмам ставляться освітні програми різної спрямованості, які реалізуються:

- в загальноосвітніх закладах та освітніх установах професійної освіти за межами визначають їх статус основних освітніх програм;

- в освітніх установах додаткової освіти дітей, де вони є основними (Типове становище про освітньому установі додаткової освіти дітей затверджено постановою Уряду Російської Федерації від 07.03.1995 № 233), і в інших установах, що мають відповідні ліцензії (п. 2 ст. 26).

Зміст додаткових освітніх програм

Пунктом 5 статті 14 Закону встановлено, що зміст освіти в конкретному освітньому закладі визначається освітньою програмою (освітніми програмами), що розробляється, приймається і реалізується цим освітнім закладом самостійно.

Зміст освіти є одним з чинників економічного та соціального прогресу суспільства і має бути орієнтоване на:

- забезпечення самовизначення особистості, створення умов для її самореалізації;

- формування в учня адекватної до сучасного рівня знань й рівнем освітньої програми (ступені навчання) картини світу;

- інтеграцію особистості в національну та світову культуру;

- формування людини і громадянина, інтегрованого у сучасне йому суспільство і націленого на вдосконалення цього товариства;

- відтворення та розвиток кадрового потенціалу суспільства.

Відповідальність за реалізацію не в повному обсязі освітніх програм у відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу, якість освіти своїх випускників несе освітня установа в установленому законодавством Російської Федерації порядку, згідно з пунктом 3 статті 32 Закону.

Цілями і завданнями додаткових освітніх програм в першу чергу є забезпечення навчання, виховання, розвитку дітей. У зв'язку з чим, зміст додаткових освітніх програм має

відповідати:

- досягнень світової культури, російським традиціям, культурно-національних особливостей регіонів;

- відповідного рівня освіти (дошкільного, початкового загального, основного загального, середнього (повного) загальної освіти);

- направленностям додаткових освітніх програм (науково-технічної, спортивно-технічної, художньої, фізкультурно-спортивної, туристсько-краєзнавчої, еколого-біологічної, військово-патріотичного, соціально-педагогічної, соціально-економічної, природничо-наукової);

- сучасним освітнім технологіям, відбитим у принципах навчання (індивідуальності, доступності, наступності, результативності); форми і методи навчання (активних методах дистанційного, диференційованого навчання, заняттях, конкурсах, змаганнях, екскурсіях, походах тощо); методи контролю і управління освітнім процесом (аналізі результатів діяльності дітей); засоби навчання (переліку необхідного обладнання, інструментів і матеріалів у розрахунку на кожного учня в об'єднанні);

бути спрямовано на:

- створення умов для розвитку особистості дитини;

- розвиток мотивації особистості дитини до пізнання і творчості;

- забезпечення емоційного благополуччя дитини;

- прилучення учнів до загальнолюдських цінностей;

- профілактику асоціальної поведінки;

- створення умов для соціального, культурного і професійного самовизначення, творчої самореалізації особистості дитини, її інтеграції у системі світової та вітчизняної культур;

- цілісність процесу психічного і фізичного, розумового і духовного розвитку особистості дитини;

- зміцнення психічного і фізичного здоров'я дітей;

- взаємодія педагога додаткової освіти з сім'єю.

Структура програми додаткової освіти дітей

Програма додаткової освіти дітей, як правило, включає такі структурні елементи:

1. Титульний аркуш.

2. Пояснювальну записку.

3. Навчально-тематичний план.

4. Зміст досліджуваного курсу.

5. Методичне забезпечення додаткової освітньої програми.

6. Список літератури.

Оформлення і зміст структурних елементів програми додаткової освіти дітей

1. На титульному аркуші необхідно вказати:

- найменування освітньої установи;

- де, коли і ким затверджена додаткова освітня програма;

- назва додаткової освітньої програми;

- вік дітей, на яких розрахована додаткова освітня програма;

- термін реалізації додаткової освітньої програми;

- П.І.Б., посада автора (авторів) додаткової освітньої програми;

назва міста, населеного пункту, в якому реалізується додаткова освітня програма;

- рік розробки додаткової освітньої програми.

2. У пояснювальній записці до програми додаткової освіти дітей слід розкрити:

- спрямованість додаткової освітньої програми;

- новизну, актуальність, педагогічну доцільність;

мета і завдання додаткової освітньої програми;

- відмітні особливості даної додаткової освітньої програми від вже існуючих освітніх програм;

- вік дітей, що беруть участь у реалізації даної додаткової освітньої програми;

- терміни реалізації додаткової освітньої програми (тривалість освітнього процесу, етапи);

- форми і режим занять;

- очікувані результати та способи визначення їх результативності;

- форми підведення підсумків реалізації додаткової освітньої програми (виставки, фестивалі, змагання, навчально-дослідні конференції тощо).

3. Навчально-тематичний план додаткової освітньої програми може містити:

- перелік розділів, тем;

- кількість годин з кожної теми з розбивкою на теоретичні і практичні види занять.

4. Зміст програми додаткової освіти дітей можливо відобразити через короткий опис тем (теоретичних і практичних видів занять).

5. Методичне забезпечення програми додаткової освіти дітей:

- забезпечення програми методичними видами продукції (розробки ігор, бесід, походів, екскурсій, конкурсів, конференцій тощо);

- рекомендації з проведення лабораторних і практичних робіт, постановки експериментів або дослідів і т. д.;

- дидактичний і лекційний матеріали, методики з дослідницької роботи, тематика опытнической або дослідницької роботи і т. д.

6. Список використаної літератури.