Реклама
Педагогічна характеристика рухливих ігор


Педагогічна характеристика рухливих ігор

Розглянемо освітнє, виховне, оздоровче і емоційне значення рухливих ігор.

Найбільш характерною особливістю педагогічної рухливих ігор є широка можливість прояву грають тілесно-рухової і розумової активності, самостійності прийняття рішень, колективності ігрових дій, постійної зміни умови ігрової діяльності. Рухлива гра представляє можливість локалізації цілеспрямованих впливів на дитину, їх інтеграції. Найважливішою особливістю рухливих ігор є можливість гармонійного цілеспрямованого формування тілесно-рухового та духовного компонентів фізичної культури особистості дитини, його моральних і рухових якостей, розвитку рухових здібностей, фізичної підготовленості, побудови здоров'я.

Освітнє значення рухливих ігор полягає, насамперед, у чудовій можливості отримання дитиною нових системних знань про рухливих іграх, як засіб і метод фізичного виховання, самовдосконалення, про можливості своїх тілесно-рухових проявів у грі, самопізнанні.

Рухлива гра, її сутність являють собою для дитини практично перший вид індивідуальної та колективної діяльності, в якій бере початок формування не тільки фізичної, але й загальної культури особистості дитини.

У рухливій грі, її різних ситуаціях дитина має реальні можливості для пізнання свого внутрішнього «Я», для створення власних уявлень про свій вплив на середовище, про місце і ролі в колективі грають.

У ході ігор діти не тільки набувають, але і відображають вже наявний досвід осмислених і цілеспрямованих тілесних рухів, закріплюють думками і діями свої уявлення про зображуваних у ході гри вже знайомих, минулі події. Гра дає широкі можливості для пізнання за допомогою активної діяльності реального світу, впевненого входження дитини в світ соціуму.

У всі часи, в будь-яких суспільно-економічних формаціях рухливі ігри були і є найважливішим засобом підготовки підростаючого покоління до життя в співдружності з суспільством. Зростаючий дитина найбільш повно розвивається в умовах гри. Ігри своїм різноманіттям змісту обдаровують дітей новими термінами і поняттями як мовою спілкування, новими відчуттями, способами сприйняття середовища, новими уявленнями про неї.

Освітнє значення рухливих ігор полягає в широкій можливості комплексного впливу на формування інтелектуального потенціалу дитини, її здатності до аналізу й синтезу ситуаційних ігрових проявів, кмітливості, спостережливості. Гра пред'являє дитині безліч вимог, а значить, і розвиває здатність до зіставлення, узагальнення сприйнятого ззовні, в кінцевому рахунку, - до прийняття рішень, оцінки результату дії, його коригування, здатності робити висновки про результат діяльності.

В іграх розвиваються здібності до адекватної оцінки просторових, тимчасових і просторово-часових відносин, своєчасної реакції дитини на складну і відбулася ситуацію, на постійно мінливі умови гри, його оперативне мислення.

Системність застосування рухливих ігор дозволяє ефективно освоювати так звану " школу рухів, що охоплює специфіку найширшої сфери рухової активності людини. Насамперед - це різного роду переміщення людини в просторі і в часі, види ходьби, бігу, стрибків, лазаний, переползаний, перенесення вантажу, рівноваг і все це з предметами чи без них.

Змагальність, суперництво у рухливих іграх є прекрасними природними психофізичними стимуляторами розвитку рухових якостей, досягнення кондицій фізичної підготовленості дитини.

Важливе освітнє значення мають рухливі ігри, що проводяться в різні пори року, у різних природних умовах, що дозволяють дитині по-новому представити себе, свої дії в різних проявах середовища. Для грають ігри на місцевості є прекрасним засобом набуття знань про різних формах цивільної, професійної, військової і спортивної діяльності, вмінні застосовувати ці знання.

Спеціальну освітню функцію несуть національні народні рухливі ігри, які допомагають дітям у пізнанні їх специфічних особливостей і цінностей національної культури, що входять в неї обрядів, звичаїв, традицій.

У процесі підготовки та участі у рухливих іграх у дітей формуються знання у відповідності з роллю, функцією кожного в грі, чи то гравець в полі, ведучий, суддя, організатор, помічник або керівник. Це ж слід віднести до осягнення дітьми правил гри, умов її проведення, особливостей виявлення переможців, до формування здатності дозволу ігрових конфліктів. Все це створює реальні передумови для самостійної організації і проведення гри без участі дорослих на основі сформованих знань, а також на основі попереднього цілеспрямованого вирішення освітніх завдань, отримання знань про іграх.

Виховне значення рухливих ігор, перш за все, ґрунтується на їхньому колективному характері, що зумовлює особистісні прояви та особливості колективних дій дитини. Колективні рухливі ігри покликані розвивати у дітей почуття товариства, відповідальності за власні дії, солідарність з діями партнерів і розділення відповідальності за їх дії. Особливо слід зазначити можливість формування в ході рухливих ігор здібності в доброзичливій оцінці вдалих ігрових дій суперників. Виховання у дитини жертовності власними інтересами заради інтересів команди є суттєвою можливістю рухливої гри.

Рухливі ігри пов'язані з чергуванням позитивних і негативних емоцій. Ця обставина зумовлює можливість навчання дітей управління емоціями, що пред'являє особливі вимоги до готовності педагога здійснювати цей фрагмент виховної роботи. Професійне керівництво ігровою діяльністю, поведінкою учасників гри є важливою умовою формування моральних, вольових і моральних якостей особистості дитини. Творчість, ініціативність, сміливість, рішучість, розсудливість, наполегливість, організованість - є ті риси особистості, які в повній мірі представляє можливість формувати рухлива гра. Участь у професійно організованої рухливій грі сприяє прояву творчості, знаходження оригінальних, нестандартних ситуативних рішень.

Рухлива гра змагального колективного характеру містить в собі можливості прояву цілеспрямованості, наполегливості, рішучості на шляху досягнення обумовленого грою результату. Важливо, щоб у дитини формувалися і загострене почуття необхідності індивідуальних ігрових дій, і почуття доцільності в конкретний момент гри саме колективних зусиль у досягненні мети. Властиве змагальної рухливій грі суперництво, ймовірне, але небажане вияв ігрової агресивності не повинні виступати причиною появи ворожості до суперників. Педагогу важливо антиципировать, передбачати можливість появи ігрових ексцесів і своєчасно їх усувати, а по можливості попереджати.

Виховне значення рухливих ігор полягає в об'єктивній оцінці кожним гравцем його ролі у змісті та організації гри. Педагогічна майстерність організатора рухомої гри полягає в створенні уявлення про безперечну важливість кожної ролі учасника, про кожної виконуваної функції в організації і веденні гри. Успішне рольове, функціональне участь у грі має неодмінно супроводжуватися певним заохоченням і педагогом і партнерами. В той же час негативні характерні прояви повинні супроводжуватись адекватною оцінкою, несхваленням і, насамперед, партнерами по команді, що по виховному впливу більш ефективно, ніж іноді думка одного педагога.

Оздоровче значення рухливих ігор виражається в конкретному вплив застосування їх коштів на розвиток рухових якостей і досягнення кондиційного рівня фізичної підготовленості дитини. Технологічно вірне застосування цінностей рухливих ігор з обов'язковим урахуванням психофізичних особливостей дітей певного віку є важливою умовою сприятливого впливу на зростання антропометричних показників, досягнення оптимальних для віку весоростовых показників, опорного та суглобово-зв'язкового апарату, м'язової системи дітей, їх постави, позитивного взаємовпливу практично всіх систем і функцій організму.

Рухливі ігри сприяють розвитку рухових якостей - сили, швидкості, гнучкості, витривалості, координованості (спритності). Примітно те, що специфіка спортивних ігор дозволяє розвивати рухові якості одночасно і комплексно. Різноманіття рухливих ігор дозволяє розвивати силу у всіх її проявах допомогою введення в зміст гри елементів, пов'язаних з демонстрацією статичної сили, власне сили і швидкісної сили.

Зміст більшості рухливих ігор будується на активних темпо-рітмових зміни рухових дій, на умовах швидкого і навіть миттєвого відповіді на зорові, звукові, тактильні подразники, сигнали. Обумовлені змістом гри нетипові переміщення в просторі, затримки або зупинки переміщень, інші дії з предметами і без них, прискорені локомоції, ходьба, біг, пересування стрибками, спринтерські переміщення на короткі дистанції є блискучим засобом розвитку швидкості.

Для розвитку витривалості та її силовий, скоростносиловой різновидів застосовуються рухливі ігри, в зміст яких вводяться цілеспрямовані за характером вправи, багаторазово і активно повторювані в процесі гри,

Гнучкість - найбільш важко розвивається рухове якість у рухливих іграх. Для її цілеспрямованого розвитку необхідно прояв творчості педагога, керівника, що пов'язано з введенням в зміст гри вправ, спрямованих на вияв активної і пасивної рухомості в суглобах, певні зусилля по досягненню її активного максимуму. Це, насамперед, нахили вперед, назад в сторону, повороти тулуба, ніг у різних вихідних положеннях, з обтяженнями різного характеру і без них, застосування різних снарядів і пристосувань.

Розвиток спритності, координованості рухів найбільш сприятливо в процесі занять рухливими іграми. Це обумовлено характерною специфікою безлічі рухливих ігор, заснованої на постійно і швидко мінливих умовах виконання рухових дій, зміну їх характеру.

Оздоровче значення рухливих ігор полягає в їх широкій змістовної можливості комплексного впливу на серцево-судинну, дихальну, м'язову і нервову системи. Відомо, що активна м'язова діяльність безпосередньо впливає на процеси метаболізму в організмі, активізацію білкового, вуглеводного, жирового і мінерального обміну речовин, розвиток функцій залоз внутрішньої секреції організму дитини.

Особливу розвивально-оздоровче значення рухливих ігор визначається їхнім впливом формується на нервову систему дитини. Гра як така, і тим більш рухлива гра завжди пов'язана з емоціями - зміною позитивних, у разі хорошого ситуаційного, проміжного і кінцевого результату, на негативні - при невдачах. Зміна емоцій засобами гри є важливим способом зміцнення нервової системи, розвитку в дитині самоврядності, контролю нервових проявів управління емоціями.

Емоційний фон гри багато в чому залежить від характеру і величини рухової навантаження, яка повинна бути оптимальною, цілком достатньою для переважання позитивних емоцій. У той же час плановане збільшення навантаження, її інтенсифікація є ефективними засобами адаптації організму дитини до ускладненим умов функціонування організму, його пристосовності до соціальних і природних факторів середовища.

Важливо знати, що специфіка рухливих ігор обмежує можливість точного регулювання навантаження на організм дитини. Це обумовлено тим, що зміст гри єдине для всіх учасників, як і умови її проведення. Разом з тим кожна дитина - індивідуальність, що по-своєму сприймається специфічне вплив гри. Стандартизована грою фізичне навантаження може викликати неоднозначні функціональні реакції в різних дітей, включаючи як позитивні, так і негативні. У зв'язку з цим ефект гри залежить від професійної підготовленості педагога, керівника, з розвиненою здатністю як управління навантаженням, так і оперативного, особистісно-спрямованого контролю її впливу на дитину. В іншому випадку наслідки недоліків у плануванні динаміки навантаження, її організації можуть привести дитину, так і групи дітей, до нервових зривів як наслідку впливу негативних емоцій.

Історично сформовані відносини суспільства до двох основних складових життєдіяльності - інтелектуальної і тілесно-рухової зумовило проблему і минулого і теперішнього століття. Це гіподинамія - гостра тілесно-рухова недостатність зростаючого організму дитини. Саме широке, масове і у всіх доступних формах використання рухливих ігор покликане надавати благотворний вплив на ліквідацію дефіциту рухової активності дітей.

Оздоровче значення рухливих ігор полягає в їх застосуванні в перервах між уроками, після уроків. При цьому слід враховувати принцип оптимального навантаження на організм учня в поєднанні з гігієнічними вимогами до занять фізичними вправами.

Рухливі ігри є визнаним цілющим засобом лікувальної фізичної культури в медичних реабілітаційних установах, цінністю адаптивної фізичної культури для дітей з обмеженими функціональними можливостями.