Реклама
Програма додаткової освіти гуртка «Ерудит» в початковій школі


Програма гуртка «Ерудит»

Автор: Пластініна Олена Валеріївна, вчитель початкових класів МБОУ «Середня школа №3», р. Когалим

Опис матеріалу: Пропоную Вам програму додаткового освіти гуртка «Ерудит» для початкової школи. Напрямок гуртка - проектна діяльність. Даний матеріал буде корисний педагогам додаткової освіти та вчителям початкових класів. Ця програма спрямована на формування предметної проектної діяльності учнів початкової школи.

Пояснювальна записка

Програма націлена на допомогу вчителю та учням 1-4 класів в постановці і проведенні дослідних і лабораторних робіт, виконання дослідницьких проектів, розвитку практичних навичок.

Основною метою програми є: формування і розвиток особистості учня через виховання, корекцію, самовизначення; формування єдиної природничонаукової картини світу, що поєднує єдність і різноманіття властивостей живої і неживої природи. Все більш необхідною ланкою в процесі навчання стають дослідні та лабораторні роботи, наукові та екологічні проекти з широким обговоренням основних ідей і результатів.

Сьогодні, коли в освітній процес активно впроваджується компетентнісний підхід, немає необхідності доводити важливість міжпредметних зв'язків у процесі викладання і їх ролі у формуванні в учнів ключових освітніх компетентностей, тобто не просто засвоєння певної суми дискретних знань і умінь, а сукупності освітніх компонентів, що забезпечують ефективне здійснення певних видів діяльності. Завдання формування ключових компетентностей може бути з успіхом вирішена шляхом організації проектної та дослідницької діяльності межпредметного характеру. Міжпредметні зв'язки сприяють формуванню надпредметних понять, повне уявлення про які неможливо отримати в одній предметній галузі (наприклад, поняття матерія, явища природи, різні види руху та енергії). Одним з ефективних способів встановлення таких зв'язків є рівнева диференціація при організації проектно-дослідницької діяльності учнів.

При всьому різноманітті видів межпредметного взаємодії можна виділити три основних напрямки, які можуть бути реалізовані в проектно-дослідницької діяльності:

комплексне вивчення одного явища або об'єкта різними науками;

використання методів однієї науки для вивчення різних явищ і об'єктів в інших науках;

залучення різними науками одних і тих же теорій і законів для вивчення різних явищ і об'єктів.

Мета: розвинути пізнавальні інтереси, інтелектуальні, творчі та комунікативні здібності учнів, які визначають формування компетентної особистості, здатної до життєдіяльності і самовизначення в інформаційному суспільстві, ясно представляє свої ресурсні можливості, ресурси і способи реалізації обраного життєвого шляху. Формувати вміння і навички самостійної дослідницької проектної діяльності учнів як одного з засобів підвищення якості освіти та успішності.

Завдання:

- залучення творчо обдарованих дітей до самостійної навчальної діяльності;

- розвиток міжпредметних зв'язків у проектній діяльності;

- формування комунікативної компетенції учнів

- розвиток культури публічної дискусії;

- формування умінь і навичок наукового спілкування;

- створення творчих лабораторій в цілях подальшого розвитку в учнів ключових освітніх компетентностей.

Навчальні:

навчати способам пошуку цілі діяльності, її усвідомлення та оформлення через роботу над проектами та підготовку до олімпіад;

вчити бути критичними слухачами через обговорення виступів студентів з доповідями і через обговорення рішення проектних завдань;

Розвиваючі:

підвищувати інтерес до науки через роботу в різних проектах;

розвивати мислення через засвоєння таких прийомів розумової діяльності як уміння аналізувати, порівнювати, синтезувати, узагальнювати, виділяти головне, доводити, спростовувати;

формувати світогляд учнів, логічну і евристичну складові мислення, алгоритмічне мислення через роботу над вирішенням проектних завдань;

розвивати просторову уяву через рішення проектних завдань;

формувати вміння будувати проектні моделі реальних явищ, аналізувати побудовані моделі, досліджувати явища за заданими моделям, застосовувати проектні методи до аналізу процесів та прогнозуванню їх перебігу через роботу над проектами.

Виховні:

виховувати активність, самостійність, відповідальність, працьовитість через роботу в гуртку;

виховувати естетичну, графічну культуру, культуру мовлення через підготовку та проведення тижня початкової школи, тижні науки, підготовку і подання доповідей, розв'язання задач;

формувати систему моральних міжособистісних відносин, культуру спілкування, уміння роботи в групах через роботу над проектами і роботу на заняттях гуртка.

прагнути до формування взаєморозуміння та ефективного взаємодії всіх учасників освітнього процесу, сприяючи відкритого і вільного обміну інформацією, знаннями, а також емоціями і почуттями через організацію якісного комунікативного простору на заняттях гуртка.

Очікувані результати:

В результаті навчання в гуртку учні повинні придбати основні навички самоосвіти, вміти знаходити потрібну інформацію і грамотно її використовувати, розвинути творчі здібності, логічне мислення, отримати практичні навички застосування теоретичних знань, навчитися грамотно застосовувати комп'ютерні технології при відборі інформації для презентації результату, розвинути інтерес до науки.

Освіта здійснюється у вигляді теоретичних та практичних занять для учнів.

Програма розрахована на 102 години, з розрахунку 3 години на тиждень.

При відборі змісту і структурування програми використані общедидактические принципи:

доступності,

наступності,

перспективність,

розвиваючій спрямованості,

врахування індивідуальних здібностей,

органічного поєднання навчання та виховання, практичної спрямованості та посильності.

Освоєння змісту програми гуртка сприяє інтелектуальному, творчому, емоційного розвитку учнів. При реалізації змісту програми враховуються вікові та індивідуальні можливості учнів початкових класів, створюються умови для успішності кожної дитини.

Форми контролю:

№п/п

Контроль

Форма контролю

1.

Рішення проектних завдань

Участь у шкільних і міських олімпіадах, дистанційних інтелектуальних конкурсах «ЕМУ», «Русский медвежонок», «Пізнання і творчість»

2.

Проекти, дослідницькі роботи

Участь у конференції НВК «Гості з майбутнього»

3.

Розробка вікторин, інтелектуальних конкурсів для початкової школи, математичних свят, лінгвістичних ігор, краєзнавчих турнірів, математичних марафонів і т.д.

Тиждень науки

Тиждень початкової школи

План роботи гуртка «Ерудит»

№ заняття

Тема заняття

Кількість годин

Примітка

1.

Вступне заняття

Знайомство з програмою гуртка

1

Прагнути до формування взаєморозуміння та ефективного взаємодії всіх учасників освітнього процесу, сприяючи відкритого і вільного обміну інформацією, знаннями, а також емоціями і почуттями.

2.

Наука в житті людини. Складання презентації по темі

1

Навчати способам пошуку цілі діяльності, її усвідомлення та оформлення через роботу над проектами та підготовку до олімпіад.

3-4

Способи отримання інформації в сучасному світі

2

формувати світогляд учнів, логічну і евристичну складові мислення, алгоритмічне мислення.

5-6.

Наука і книга. Структура книги.

Правила роботи з книгою.

2

Вчити працювати з книгою - джерелом знань та інформації.

7-8.

Методи самостійної роботи з літературою. Види перероблення та скорочення тексту.

2

Навчати способам пошуку цілі діяльності, її усвідомлення та оформлення через роботу над проектами та підготовку до олімпіад.

9-10.

Вибір книги в бібліотеці по заданій темі. Алфавітний каталог. Систематичний каталог.

Складання каталогу

2

Формувати систему моральних міжособистісних відносин, культуру спілкування, уміння роботи в групах через роботу над проектами

11-12.

Довідкова література. Словники.

Робота з довідковою літературою.

2

Виховувати естетичну, графічну культуру, культуру мовлення через підготовку та презентацію проекту, в процесі дослідження, підготовку та подання доповідей.

13-14.

Періодичні видання. (газети, журнали)

Робота з періодичними виданнями

2

Формувати світогляд учнів, логічну і евристичну складові мислення, алгоритмічне мислення через роботу над вирішенням проектних завдань.

15-16

Інтелектуальні ігри.

Складання та проведення вікторин

2

Навчати способам пошуку цілі діяльності, її усвідомлення та оформлення через роботу над проектами та підготовку до олімпіад.

17-20

Сценарії свят

Складання сценаріїв на будь-яку тему. Колективний проект.

4

Хлопці індивідуально або по групах розробляють проект і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді сценаріїв до календарним і шкільних свят.

21-24

Рукотворна книга

Проект: Виготовлення книги.

4

Хлопці індивідуально або по групах розробляють проект і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді рукотворної книги.

25-26

Проект. Розробка і оформлення буклету «Вікторина» до тижня науки.

2

Для конкурсу буклетів організувати пошук цікавих завдань чи складання задач самими учасниками гуртка. Буклети оформити в комп'ютерному класі

27-30

Проект: Підготовка та проведення свята «Фокуси, загадки-жарти, ілюзії».

4

Хлопці індивідуально або по групах розробляють проект і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді сценарію свята.

31-34

Рішення проектних завдань.

4

Вчити бути критичними слухачами через обговорення виступів студентів з доповідями і через обговорення рішення завдань.

35-36

Розробка і проведення математичної гри.

2

Для математичної гри організувати пошук цікавих завдань чи складання задач самими учасниками гуртка.

37-40

Розробка і проведення краєзнавчої гри «Знай свій край»

4

Для краєзнавчої гри організувати пошук цікавих завдань чи складання задач самими учасниками гуртка.

41-44

Розробка і проведення інтелектуальної гри «Іскорка»

4

Для інтелектуальної гри організувати пошук цікавих завдань чи складання задач самими учасниками гуртка.

45-48

Підготовка та проведення конкурсу буклетів «Цікаве завдання»

4

Для конкурсу буклетів організувати пошук цікавих завдань чи складання задач самими учасниками гуртка. Буклети оформити в комп'ютерному класі

49-52

Колективний проект «Стрічка Часу»

4

Хлопці індивідуально або по групах розробляють проект і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді наочного посібника, папки з подіями і презентації.

53-54

Вибір теми для індивідуального проекту.

2

Вибравши тему проекту, хлопці індивідуально або по групах розробляють його і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді дослідної роботи або доповіді і презентують його під час захисту.

55 - 60

Індивідуальні консультації по реалізації індивідуальних проектів. Практичні заняття.

6

Вчити бути критичними слухачами через обговорення виступів студентів з доповідями і через обговорення рішення завдань.

61-64

Захист проекту.

4

Розвивати мислення через засвоєння таких прийомів розумової діяльності як уміння аналізувати, порівнювати, синтезувати, узагальнювати, виділяти головне, доводити, спростовувати.

65-70

Колективний проект «Мурашина ферма».

6

Вибравши тему проекту, хлопці індивідуально або по групах розробляють його і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді дослідної роботи або доповіді і презентують його під час захисту.

71-74

Рішення проектних завдань.

4

Розвивати мислення через засвоєння таких прийомів розумової діяльності як уміння аналізувати, порівнювати, синтезувати, узагальнювати, виділяти головне, доводити, спростовувати.

75-78

Колективний здоров'язберігаючий проект «Сам собі я допоможу, - своє здоров'я збережу».

4

Хлопці індивідуально або по групах розробляють проект і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді буклетів з рекомендаціями щодо здоровьесбережению, презентації, виставки плакатів «Корисні звички».

79-82

Колективний проект. Розробка і оформлення екологічного буклету «Збережемо природу Югорского краю».

4

Для конкурсу буклетів організувати пошук цікавих матеріалів або складання статей самими учасниками гуртка. Буклети оформити в комп'ютерному класі

83-86

Колективний проект. Розробка і оформлення стендової проекту «Вогонь-друг і ворог».

4

Хлопці за групами розробляють проект і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді стенду.

87-90

Колективний проект. Історія війни в пісні воєнних років.

4

Хлопці за групами розробляють проект і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді концерту.

91-96

Індивідуальні проекти. Історія моєї родини в історії моєї країни.

6

Хлопці індивідуально розробляють проект і готують захист - продукт проектної діяльності - у вигляді буклету, презентації стенду.

 

97-98

Виставка проектів.

2

Розвивати мислення через засвоєння таких прийомів розумової діяльності як уміння аналізувати, порівнювати, синтезувати, узагальнювати, виділяти головне, доводити, спростовувати.

99-100

Вибір тем індивідуальних проектів на наступний навчальний рік.

2

Вибравши тему проекту, хлопці індивідуально або по групах розробляють його і готують протягом літа захист - продукт проектної діяльності - у вигляді дослідної роботи або доповіді і презентують його під час захисту.

101-102

Інтелектуальний марафон «Парад зірок»

2

Розвивати мислення через засвоєння таких прийомів розумової діяльності як уміння аналізувати, порівнювати, синтезувати, узагальнювати, виділяти головне, доводити, спростовувати.

Методичне забезпечення:

Методичною особливістю викладу навчальних матеріалів на гурткових заняттях є таке викладення, при якому новий зміст вивчається на проектних завданнях.

Метод навчання через проектні завдання базується на наступних дидактичних положеннях:

найкращий спосіб навчання учнів, дає їм свідомі і міцні знання і забезпечує одночасне їх розумовий розвиток, полягає в тому, що перед учнями ставляться послідовно одна за одною посильні теоретичні і практичні проектні завдання, рішення яких дає їм нові знання;

з допомогою проектних завдань, послідовно пов'язаних один з одним, можна ознайомити учнів навіть із досить складними теоріями

засвоєння навчального матеріалу через послідовне вирішення проектних завдань відбувається в єдиному процесі набуття нових знань і їх негайного застосування, що сприяє розвитку пізнавальної самостійності і творчої активності учнів.

Велика увага приділяється оволодінню учнями проектними методами пошуку рішень, логічними міркуваннями, побудови та вивчення проектних моделей. Обговорення проектних рішень завдань з учнями необхідно проводити у вигляді евристичної бесіди.

Для підтримування в учнів інтересу до матеріалу, що вивчається, їх активність впродовж всього заняття необхідно застосовувати ігри дидактично - сучасному і визнаному методу навчання і виховання, що володіє освітньої, розвиваючої та виховує функціями, які діють в органічній єдності. Крім того, на заняттях гуртка необхідно створити «атмосферу» вільного обміну думками та активної дискусії. При закріпленні матеріалу, удосконалення знань, умінь і навичок доцільно практикувати самостійну роботу школярів.

У роботі гуртка широко застосовується метод проектів.

Метод проектів - педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (інколи і шляхом самоосвіти). Активне включення школяра в створення тих чи інших проектів дає йому можливість освоювати нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. Це дозволяє формувати деякі особистісні якості, які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. Змінюється і роль учнів у навчанні. Вони виступають вже не як статисти, а як активні учасники. При виконанні проекту школярі потрапляють в середовище невизначеності, але саме це активізує їх пізнавальну діяльність. Спільно-розподілена діяльність вчителя та учнів під час організації дослідницької діяльності в рамках методу проектів включає в себе три основних етапи: мотиваційний, операційно-пізнавальний, рефлексивно-оціночний.

На першому, мотиваційному етапі здійснюється створення навчально-проблемної ситуації - мотивуюча завдання, спільне цілепокладання, прогнозування передбачуваного результату (продукту проекту), розподіл учнів по парах або групах (у випадку парного чи групового проекту), планування дослідницької діяльності, а також актуалізація знань і умінь, необхідних для виконання проекту.

На другому, операційно-пізнавальному етапі учні здійснюють план проекту посредствам збору, аналізу та систематизації фактичного матеріалу, висунення, доведення або спростування гіпотез, а також визначають форму продукту проекту і безпосередньо готують сам продукт.

На третьому, рефлексивно-оцінювальному етапі в процесі презентації результатів дослідницьких проектів (продуктів) здійснюється аналіз і самоаналіз запланованих і досягнутих результатів, аналізується власна діяльність, визначається зміст коригуючої діяльності. Етап може завершуватися постановкою завдання щодо остаточної доробки продукту проекту.

Переважною діяльністю учнів є дослідницька, тому основне завдання вчителя - створити умови для включення школяра в діяльність, спрямовану на самостійне висунення гіпотез і на пошук їх доказів. Таким чином, використання методу проектів у гуртковій роботі дозволяє, дотримуючись традиційної системи навчальних занять, уникати їх відриву від реальної діяльності, пробуджує інтерес до пізнання, а також сприяє досягненню вимог сучасного інформаційного суспільства.

На заняттях також застосовуються:

педагогічні способи взаємодії з дітьми; словесні методи (розповідь, бесіда);

практичні методи (вправи, тести);

методи стимулювання та мотивації; заохочення;

навчально-пізнавальні ігри, цікаві матеріали;

участь у шкільних інтелектуальних іграх та олімпіадах;

організація логічних операцій; зацікавленість у результатах;

самооцінка діяльності і корекції.

Література:

1. Бехтерев В. М. Колективна рефлексологія.- Пг., 1923.

2. Бухтіярова І.М. Метод проектів і індивідуальні програми в продуктивному навчанні. // Шкільні технології. 2001. №2. С.108-115.

3. Вернадський в. І. Біосфера і ноосфера / Отв. Ред. Б. С. Соколов.- М: Наука, 1989.

4. Виготський Л.С. Історія розвитку вищих психічних функцій /Зібрання творів, т. 3. - М., 1983.

5. Гальперін П.Я. ДО вчення про інтеріоризації //Питання психології, 1966, № 6.

6. Горбунова Н.В., Кочкіна Л.В. Методика організації роботи над проектом. // Освіта в сучасній школі. 2000. №4. С. 21-27.

7. Дев'яткіна Г.В. Проектування навчально-технологічних ігор. // Шкільні технології. 1998. №4. С. 121-126.

8. Леонтьєв О.М. Проблеми розвитку психіки. - М., 1981.

9. Мольц М. Я - це Я, або Як стати щасливим.- М: Прогрес, 1991.

10. Монахова Л.Ю. Теоретичні аспекти технології проектування індивідуальних освітніх програм. // Наука і школа. 2000. №1. С. 45.

11. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі образованияд/ Під ред. Е.С.Полат - М, 2000

12. Полат О.С. Метод проектів на уроках іноземної мови/ Іноземні мови в школі - № № 2, 3 - 2000 р.

13. Почепцов Р. Р. Психологічні/інформаційні операції.- Київ, 1999.

14. Сучасна гімназія: погляд теоретика і практика/ Під ред. Е.С.Полат - М, 2000.

15. Турчин В. Ф. Феномен науки. Кібернетичний підхід до еволюції. М.: Наука, 1993.

16. Шадриков В.Д. Індивідуалізація змісту освіти. // Шкільні технології. 2000. №2. С. 53-67.

17. Штейнберг В.Э. Технологія проектування освітніх систем і процесів. // Шкільні технології. 2000. №2. С. 3-24.

18. Чечель І.Д. Управління дослідницькою діяльністю педагога і учня в сучасній школі. - М.: Вересень, 1998. 144 с.