Реклама
Програма курсу: «Психолого-педагогічні аспекти уроку»


Автор: Жукова Катерина Володимирівна, магістрантка Шуйського філії ФГБОУ ВПО "Іванівський державний університет", Шуя р.

Опис матеріалу: пропоную вашій увазі програму, яка може бути використана педагогами-психологами, методистами в установах СПО та НУО різного профілю з метою надання допомоги викладачам в оволодінні знаннями у галузі педагогічної психології.

Програма курсу: «Психолого-педагогічні аспекти уроку»

Пояснювальна записка

У сучасній педагогічній практиці вже неможливо грамотно, ефективно і на рівні сучасних культурних вимог будувати свою діяльність без інтенсивного впровадження наукових психологічних знань. Професія педагога, ймовірно, найбільш чутлива до психології, оскільки діяльність педагога безпосередньо спрямована на людину, на його розвиток. Педагог у своїй діяльності зустрічає «живу» психологію, опір індивіда педагогічним впливам, значення індивідуальних особливостей людини і т. п. Педагогічна психологія вивчає умови і закономірності формування психічних новоутворень під впливом освіти і навчання.

Програма курсу має виражену прикладну спрямованість. При відборі матеріалу враховувався той факт, що основний склад педагогічних працівників СПО не має базової педагогічної освіти, відчуває дефіцит знань в області педагогіки і психології, тому що викладачі спеціальних дисциплін мають технічну освіту.

Мета програми - формування психологічної культури педагогічних працівників системи середньої професійної освіти.

Завдання програми:

- ознайомлення з основами педагогічної психології;

- підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників системи середньої професійної освіти;

- застосування на практиці теоретичних знань з галузі педагогічної психології;

- осмислення власної професійної діяльності.

Категорія слухачів: викладачі спеціальних дисциплін, майстри виробничого навчання, класні керівники.

Форма навчання: без відриву від професійної діяльності.

Програма розрахована на 28 годин по 2 академічних години один раз на тиждень, 14 навчальних тижнів.

Програма передбачає теоретичні та практичні форми занять. Формою контролю виступає письмове педагогічне есе.

Тематичний план з курсу: «Психолого-педагогічні аспекти уроку»

№ п/п

Найменування розділів і тем

Всього обсяг годин

у тому

числі

годин

теорія

практи-ка

контроль

1

Введення. Педагогічна психологія: основні характеристики.

2

2

-

-

2

Студент як суб'єкт навчальної діяльності. Вікові особливості підлітків та ранньої юності.

2

1

1

-

3

Пізнавальні процеси. Розвиток пізнавальних процесів учнів у процесі занять.

2

2

-

-

4

Управління діяльністю учнів.

4

2

2

-

5

Навчальна мотивація. Формування навчальної мотивації.

4

2

2

-

6

Психологія педагогічного спілкування.

4

2

2

-

7

Педагогічні здібності.

4

2

2

-

8

Психологічний аналіз уроку (заняття) як єдність проективно-рефлексивних умінь педагога.

2

2

-

-

9

Оцінювання знань учнів.

2

2

-

-

10

Підсумкове заняття (педагогічне есе)

2

-

-

2

 

Всього

28

17

9

2

Тема 1 Вступ. Педагогічна психологія: основні характеристики.

Предмет, завдання, структура педагогічної психології. Методи дослідження в педагогічній психології: спостереження, бесіда, інтерв'ю, анкетування, експеримент, аналіз продуктів діяльності, тестування.

Класифікація методів: за рівнем наукового пізнання, за характером дій дослідника-педагога з об'єктом, мети і тривалості дослідження.

Тема 2 Учень як суб'єкт навчальної діяльності. Вікові особливості підлітків та ранньої юності.

Психологічні особливості підліткового віку і ранньої юності та їх облік при організації освітнього процесу. Підліткова криза, Я - концепція. Практичні рекомендації взаємин з дітьми підліткового віку для вчителів.

Практична робота: тестування «На скільки ви знаєте юнацьку психологію» О.І. Андріанов.

Тема 3 Пізнавальні процеси. Розвиток пізнавальних процесів учнів у процесі занять.

Особливості пізнавальних процесів (сприйняття, увага, пам'ять, мислення, мова). Врахування особливостей пізнавальних процесів учнів при організації теоретичних і практичних занять.

Тема 4 Управління діяльністю учнів.

Основні функції управління: цілепокладання, організація взаємодії на заняттях, мотивування учнів, контроль). Техніки управління учбовою діяльністю учнів (техніки приєднання, навчання, підкріплення). Виявлення особливостей групи як об'єкта управління. Способи запобігання конфліктів у групі учнів.

Практична робота: методика оцінки соціально-психологічного клімату студентської групи В.М.Завьяловой.

Тема 5 Навчальна мотивація. Формування навчальної мотивації.

Класифікації мотивів вчення. Прийоми для стимулювання і мотивації пізнавальної діяльності учнів. Педагогічні засоби розвитку навчальної мотивації. Практичні рекомендації педагогам щодо формування мотивації учнів.

Практична робота: вивчення мотивів навчальної діяльності студентів за методикою А.А. Реана і В.А. Якуніна, анкета для викладачів «вивчення рівня володіння викладачем основними методами мотивації і стимулювання діяльності».

Тема 6 Психологія педагогічного спілкування.

Специфіка і особливості педагогічного спілкування. Моделі педагогічного спілкування. Бар'єри педагогічного спілкування. Стиль педагогічного спілкування. Дисципліна на заняттях і корекція її порушень.

Практична робота: методика оцінки роботи вчителя Дж. Газард, оцінка рівня товариськості вчителя В.Ф. Ряховського, оцінка способів реагування в конфлікті К. Н. Томаса.

Тема 7 Педагогічні здібності.

Сутність педагогічних здібностей. Професійно важливі якості вчителя. Рефлексивно-перцептивні уміння вчителя. Види стилів педагогічної діяльності (за А.К. Маркової і А.Я. Никоновій, за Ц.Р. Костяшкину). Емоційне вигорання педагогічних працівників. Способи зняття психоэмоционяльного напруги у педагогів.

Практична робота: тест «Діагностика емоційного вигорання» В.В. Бойка, тест «Готовність вчителя до творчої діяльності» В.Г. Бикова, тест «Володіння дослідницькими навичками» Є.М. Муравйова, А.Є. Богоявленської.

Тема 8 Психологічний аналіз уроку (заняття) як єдність проективно-рефлексивних умінь педагога.

Загальна характеристика психологічного аналізу уроку. Об'єкти психологічного аналізу уроку. Рівні (етапи) психологічного аналізу уроку (попередній, поточний, ретроспективний). Загальна схема розгляду уроку. Завдання вчителя при психологічному аналізі уроку.

Тема 9 Оцінювання знань учнів.

Традиційні методи оцінки знань, умінь і навичок: повсякденне спостереження за навчальною роботою учнів, усне опитування, письмова перевірка, контрольні роботи, перевірка домашніх робіт учнів.

Сучасні методи оцінки знань, умінь і навичок: програмований контроль, рейтингова система оцінки якості засвоєння навчального матеріалу, тестування.

Оцінка доданих учнями зусиль. Вплив прогнозів і очікувань педагога на успішність учнів.

Література

1. Захарова Л. Н. Психологічна підготовка педагога. Н. Новгород, 1993.

2. Кан-Калигс Ст. А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. - М., 1987

3. Практикум з вікової психології: Підруч. Посібник / під ред. Л.А. Головей, Є.Ф. Рибалко - СПб.: Видавництво «Йдеться», 2002.

4. Решетова З.О. Психологічні основи професійного навчання. МГУ, 1985.

5. Рибакова М.М. Конфлікт і взаємодія в педагогічному процесі: книга для вчителя - М: Просвітництво, 1991.

6. Скороходова Н.Ю. Психологія ведення уроку - СПб.: Видавництво «Йдеться», 2002.