Реклама
Форми позакласної роботи


Форми позакласної, позаурочної роботи

Сучасні методологічні прийоми активізації позакласної діяльності

Сучасному вчителю, керівнику гуртка чи спортивної секції, учитель продовження освіти необхідно вільно володіти в педагогічній практиці основними методологічними прийомами або методами організації позакласної діяльності.

Інтерактивні форми позакласної діяльності - форми організації навчального заняття або позакласного заходи, що передбачають посилений розумову працю, фізичну, комунікативну активність або швидке прийняття рішення. До таких форм можна віднести експрес-вікторини, мозковий штурм, естафети, міні-конкурси та ін.

Бесіда - метод навчання і виховання, що передбачає діалог між учителем і учнями переважно з питань педагога. Бесіда активізує розумову роботу учнів, підтримує увагу та інтерес, розвиває мова: кожне запитання - завдання, яке вирішують учні. Види бесід: підготовча, яка повідомляє, евристична, що відтворює, узагальнююча, повторительная. Бесіди різних видів можуть поєднуватися, перетинатися, змінюватись в залежності від микроцели на певному етапі навчального заняття та позакласного заходу.

Евристична бесіда використовується в тому випадку, коли педагог не повідомляє істину, а вчить її знаходити. На основі аналізу відомих їм фактів і явищ, а також самостійних спостережень учні приходять до висновку по темі нового (пізнавального) матеріалу.

Відтворювальна бесіда використовується при закріпленні вивченого матеріалу, а також при повторенні і обґрунтуванні виконаних дій.

Повідомляє бесіда застосовується педагогом у тих випадках, коли новий матеріал не може бути отриманий евристично.

Узагальнююча бесіда проводиться зазвичай в кінці навчального заняття (позакласного заходу) та в кінці вивчення великої теми, розділу, курсу.

Діалог - вид усного мовлення (рідше письмовій), що характеризується зміною висловлювань двох чи декількох (у цьому випадку іноді вживають термін «полілог») говорять осіб. Репліки (висловлювання) говорять пов'язані між собою за змістом і складають разом єдине ціле, тому діалог - вид зв'язного мовлення або тексту. У діалозі важливу роль відіграють ситуація, жест, міміка, інтонація. Для діалогу характерні деякі стилістичні особливості: питання, вигуки, еліптичні конструкції, вигуки й частки, обігу та ін.

Демонстрація - методичний прийом, показ на занятті (позакласному заході) всім навчаються таблиць, схем, моделей, картин, діапозитивів, відеофільмів, телепередач, фотографій, проецируемых на екран за допомогою сучасної електронної і відеотехніки.

Диференційований підхід - форма організації праці учнів на основі їх об'єднання, в рамках навчального колективу, в невеликі групи по інтересам, за рівнем готовності, а змішаних - за національним складом, за ступенем володіння російською (іноземною) мовою. Кожна група отримує завдання різного характеру, неоднаковою ступеня труднощі. Диференційований підхід дозволяє в рамках підліткового колективу підтягти відстаючих, дати можливість для розвитку кожної підлітковій групі (кожної особистості). Поділ на групи не є постійним. Для різних видів роботи можуть створюватися різні за складом творчі групи.

Дозування навчального матеріалу. При організації та проведенні позакласного заняття (заходу) педагогу необхідно продумати насиченість кожного етапу заняття або заходу. Така робота сприяє попередженню перевантаження учнів, стомлюваності, забезпечує оптимальні умови засвоєння навчального (пізнавального) матеріалу.

Доказ - методичний прийом, що розвиває мислення і мова і складається в обґрунтуванні будь-якого твердження за допомогою інших думок, тверджень, вже доведених або які приймаються без доказів (очевидних або недоказових). Завдання з пропозицією «доведи» широко використовуються як на навчальних заняттях, так і під час проведення позакласного заходу.

Закріплення знань, умінь і навичок - вид навчальної діяльності учнів, що організовується і перевіряється педагогом, спрямованої на здійснення принципу міцності засвоєння навчального (пізнавального) матеріалу. Закріплення знань здійснюється шляхом повторення нового матеріалу в різних варіантах і поєднаннях, у перебудованому вигляді, з новими прикладами, а також за допомогою виконання практичних дій, вправ, практичних завдань. Закріплення на навчальному занятті проводиться зазвичай після пояснення нового матеріалу.

Тестування - сучасний вид перевірки засвоєння навчального (теоретичного) матеріалу, визначення психологічного типу особистості підлітка, його схильностей і інтересів. Тестування передбачає дві методики виконання: комп'ютерний варіант і варіант на паперових носіях. Викладачі складають короткі завдання по вивчених темах або блоку навчального матеріалу, пропонують різні варіанти їх рішення (відповіді), з яких лише один варіант вірний. Студентам пропонується за певну (обмежену) час визначити правильний варіант відповіді або на аркушах паперу, або в комп'ютері.

Комп'ютер - сучасний технічний засіб навчання, розвитку і пошуку інформації в Інтернеті, яке застосовується в наступних видах:

• розробка і використання учнями комп'ютерних програм, за якими вони працюють самостійно на персональних комп'ютерах або в комп'ютерних класах;

• використання готових комп'ютерних програм, розвиваючі ігри, тестування;

• контроль і самоконтроль (перевіряються знання та вміння);

• спілкування з друзями інших регіонів і країн через Інтернет, передача інформації за допомогою електронної пошти;

• моделювання і конструювання; узагальнення досліджуваного теоретичного матеріалу, а також реферування та редагування написаного тексту;

• аналіз і відбір навчальних текстів, необхідної інформації та їх оцінка за певними критеріями;

• кількісне вивчення звучної мови або надрукованих текстів і ін

Повторення навчального (пізнавального) матеріалу - повернення в ході навчального заняття (позакласного заходу) до раніше вивченого з метою його закріплення, зв'язування з новим матеріалом, узагальнення і систематизації вивченого. Повторення забезпечує міцність засвоєння знань. Зазвичай повторення проводиться на нових прикладах, в іншому порядку, із застосуванням нових способів діяльності (підготовка учнями узагальнюючих таблиць, схем, доповідей тощо).

Індивідуальне навчання (консультація) - форма організації навчальних занять з окремими учнями поза навчального колективу. Найчастіше використовується з учнями, яким наказано навчання на дому. Індивідуальне навчання зазвичай складається в роз'ясненні складних теоретичних питань, у спільному виконанні завдань з урахуванням методичних вказівок викладача, самостійної роботи під керівництвом педагога. Як правило, індивідуальні консультації даються педагогом при підготовці доповідей, виконання тривалої творчої роботи (при використанні проектної методики).

Розвиток мовлення учнів - процес оволодіння мовленням: засобами мови (фонетикою, лексикою, граматикою, культурою мовлення, стилями) і механізмами мови - її сприйняттям і виразом своїх думок. Процес розвитку мовлення протікає у людей різного віку. Термін «розвиток мовлення» використовується також у вузькому методичному значенні: спеціальна навчальна діяльність педагога і учнів, спрямована на оволодіння мовою, а також відповідний розділ курсу методики російської або іноземної мови. Вона включає організацію мовленнєвих ситуацій, мовної середовища, словникову роботу, синтаксичні вправи, роботу над текстом (зв'язним мовленням), інтонаціями, над виправленням і вдосконаленням мови.

Вся робота з розвитку мовлення спирається на курс граматики, лексики, фонетики, словотвору, стилістики, а також на теорію мови і тексту, яка не входить в програму для учнів, але використовується як основа методики розвитку мовлення учнів.

Рольова гра - методичний прийом навчання та активізації позакласної роботи школярів. Суть рольової гри полягає у створенні таких ситуацій, в яких кожен учасник отримує вигадане ім'я, соціальну роль - туриста, екскурсовода, журналіста, медсестри, педагога і т. д. Ведучий керує ходом бесіди. Рольова гра створює мотивацію, близьку до природної, збуджує інтерес, підвищує емоційний рівень учбової праці учнів.

Самоконтроль - необхідний етап навчального дії. Реалізується в таких прийомах: перевірка правильності написаного тексту; застосування словників і довідників; вивірка своєї відповіді за заздалегідь складеним планом; самоспостереження за вимовою, темпом, виразністю мови і правильністю читання тексту і т. д.

Самостійна робота - пізнавальна, навчальна діяльність, що виконується за завданням вчителя, під його керівництвом, але без його безпосередньої участі. Може мати місце при вивченні нового навчального матеріалу, закріплення знань, підготовку реферату або доповіді, творчої роботи, зборі колекції або гербарію, проектуванні проекту.

Метод проектів - в даний час найбільш популярний метод навчання серед вчителів-експериментаторів. Найбільш ефективне застосування проектного методу можливо з використанням комп'ютера. У проектному процесі виділяють три основні стадії, або фази. На першій висувається плідна ідея (змістовне ядро, сенс подальших дій). На другий (середній) - з недиференційованою ідеї вимальовується багатопланова панорама бажаного (побудова технології подальших дій або прийомів майбутньої запланованої моделі), Завершальна фаза проектування - складання проектно-технологічної документації.

Проектний метод передбачає принципово інший підхід: «Подумай, уяви, поміркуй над тим, яким шляхом і якими засобами це можна було б виконати».

Пріоритетні форми позакласної роботи в загальноосвітніх закладах

Найчастіше пріоритетними для дітей і підлітків в загальноосвітніх закладах є ігрові, театральні, дискусійні, ситуативно-творчі, психологічні, змагальні форми виховної та позакласної роботи, що дозволяють учням усвідомити самих себе.

Найбільш популярними формами позакласної діяльності є:

1. Предметні тижні з навчальних предметів соціально-гуманітарного, математичного та природничого циклів.

2. Навчально-пізнавальна діяльність: загальношкільні предметні олімпіади та громадські огляди знань, вшанування призерів та переможців загальношкільних, міських (районних) і обласних (окружних, регіональних, республіканських) предметних олімпіад та конкурсів; чемпіонати «знавців віртуального світу» (знавців інформаційно-комунікаційних технологій), фестивалі творчих та науково-дослідницьких проектів; загальношкільні конкурси «Кращий учень» (по паралелях класів), «Кращий випускник школи (ліцею, гімназії)», «Найкраще портфоліо учня».

3. Героїко-патріотичні та військово-спортивні заходи: робота шкільних музеїв, тематичні вечори та свята; організація і проведення екскурсій та тематичних екскурсійних поїздок, військово-спортивних ігор «Зірниця» та «Орлятко», змагань «Безпечне колесо», загонів ЮІР (юних інспекторів дорожнього руху) і ЮДП (юних друзів пожежників).

4. Масові свята (колективно-творчі справи): тематичні свята, фестивалі творчості та фантазії; конкурси: «Алло, ми шукаємо таланти», «А ну-мо, хлопці», «Міс школа», КВК, професій, саморобок; інтелектуальні турніри знавців; конкурси інсценованої або стройової пісні, театральних постановок, читців та авторської творчості, малюнків і плакатів.

5. Спеціалізовані (тематичні) або профорієнтаційні акції: ярмарки знань і майбутніх професій; свята та фестивалі народної творчості, національних звичаїв і традицій; фестивалі науки і творчості, гуртків і клубів за інтересами; тиждень дитячої книги або бібліофілів.

6. Суспільно корисні і соціально значущі заходи: трудові десанти і суботники; тимурівська діяльність, рейди Айболитя і чистоти; пошукова та краєзнавча робота; операції «Подарунок далеким друзям», «Подарунок ветерану»; акції милосердя: «Допоможи дітям-інвалідам», «Наш подарунок дитячому будинку», «Допоможи людям старшого віку».

7. Спортивна і туристична діяльність: організація і проведення туристських зльотів, «робинзонад» і змагань, одно - та багатоденних пішохідних, комбінованих, гірських, вело-мото походів і експедицій; вечорів туристів, «Малих олімпійських ігор», турнірів (чемпіонатів) з волейболу, баскетболу, легкої і важкої атлетики, гімнастики, боротьби, шахів та шашок (нардам, більярду); спортивних естафет (з учнями, батьками); змагань «Мама, тато, я - спортивна сім'я», «найспортивніший клас».

Найбільш поширені форми дозвіллєвого спілкування: «вогники», круглі столи, дискотеки, вечори, вечорниці, виїзди за місто, відвідування музеїв, зустрічі з цікавими людьми; робота гуртків і клубів за інтересами, спортивних секцій; «мозкові штурми», дискусії та інтерактив.

Стають популярними нові ігрові форми: за типом гри програми «Нова цивілізація», інтенсивного спілкування (цільові тренінги, навчальні та розвиваючі інтелектуальні та психологічні ігри), комунікативно-лінгвістичні (тренінги спілкування, творчі ігрові вечора), комунікативні (дискусії, мозкові атаки, ділові, сюжетно-рольові ігри).