Реклама
Опитувальник професійних переваг


Питальник професійної готовності (ППГ)

В основу даного опитувальника покладено принцип самооцінки учнями одночасно своїх можливостей в реалізації певних задаються опитувальника умінь, свого реального, пережитого і сформованого в особистому досвіді емоційного ставлення, що виникає всякий раз при виконанні описаних в опитувальнику видів діяльності і своєї переваги або небажання мати оцінювані види діяльності у своїй майбутній професії.

ОЗУ дає можливість профконсультанта (вчителю, класному керівнику) отримувати в достатній мірі достовірну інформацію про наявність, взаємному поєднанні, успішності реалізації та емоційне підкріплення у підлітків професійно орієнтованих умінь і навичок, що дозволяє йому на основі цих даних судити про ступінь готовності оптанта (учня) до успішному функціонуванню (навчання, роботи) у певній професійній сфері.

Основні принципи, покладені в основу ОЗУ

Види діяльності, заняття, ситуації, представлені в опитувальнику учневі для оцінки, повинні бути близькі і зрозумілі йому, тобто обов'язково представлені в його минулому досвіді. Оцінюючи свої можливості, ставлення і професійне становище, учень лише фіксує властивий йому спосіб поведінки, усвідомлені і не раз оцінені (їм самим, батьками, вчителями, товаришами) успіхи і невдачі в реалізації певної діяльності, емоційне переживання, яким, як правило, супроводжувалося виконання цієї діяльності. У цьому випадку профконсультанта (вчителя) легко визначити обґрунтованість або необґрунтованість його професійних уподобань.

Всі описані в опитувальнику види діяльності, заняття і ситуації за вимогами, які вони пред'являють людині, за умов, засобам або предмета праці повинні співвідноситися з найбільш типовими представниками професій п'яти професійних сфер:

- Ч-3 (Людина-знак);

- Ч-Т (Людина-техніка);

- Ч-П (Людина-природа);

- Ч-Ч (людина-Людина);

- Ч-Х.о. (Людина-художній образ).

Інструкція для випробуваного

Уважно прочитайте кожне висловлювання. На нього ви повинні дати 3 відповіді та оцінити їх у балах (від 0 до 2):

1. Наскільки добре ви вмієте робити те, що написано в питанні:

- роблю, як правило, добре - 2;

- роблю середньо - 1;

- роблю погано, зовсім не вмію - 0.

2. Які відчуття виникали у вас, коли ви це робили:

- позитивні (приємно, цікаво, легко) - 2;

- нейтральні (все одно) - 1;

- негативні (неприємно, нецікаво, важко) - 0.

3. Хотіли б ви, щоб описане в питанні дія

було включено у вашу майбутню роботу:

- так - 2;

- все одно - 1;

- ні - 0.

Свої оцінки в балах ви заносите в таблицю відповідей (номер клітки в таблиці відповідає номером питання). В кожну клітину таблиці відповідей ви повинні поставити бали, відповідні вашим відповідям на всі 3 питання. У кожному питанні ви оцінюєте спочатку ваше «вміння», потім «ставлення» і «бажання». У цій же послідовності і ви проставляєте оціночні бали в клітину таблиці.

Якщо ви ніколи не робили того, що написано в питанні, то замість балів поставте в клітку прочерк в перших двох питаннях і спробуйте відповісти лише на третє питання.

Читаючи питання, обов'язково звертайте увагу на слова «часто», «легко», «систематично» і т. д. Ваш відповідь повинен враховувати сенс цих слів.

Якщо з перерахованих в питанні кількох дій ви вмієте робити щось одне, то саме його і ви оцінюєте трьома оцінками.

Порядок роботи з опитувальником

Оптанту (учневі) пропонується уважно прочитати інструкцію по роботі з опитувальником. І у випадку індивідуальної консультації розповісти профконсультанта (вчителя) як він збирається з ним працювати. При проведенні групової консультації профконсультант (вчитель) сам докладно розповідає оптантам (учням) порядок заповнення опитувальника, звертаючи їх увагу на наступне:

1) відповідати «добре вмію робити», тобто ставити 2 бали можна тільки в тому випадку, якщо він (учень) це робив не один, а багато разів, і у нього, як правило, це добре виходило;

2) ставити 0 балів «уміннях» треба тоді, коли учень щось робить погано, і не вміє це робити (т. е. пробував, але не виходило);

3) якщо школяр ніколи не пробував робити те, що написано в питанні, то він замість балів у потрібну клітину таблиці відповідей ставить прочерк при оцінці вмінь і свого ставлення і, якщо зможе, то відповідає тільки на 3-й питання про своєму професійному перевазі, якщо ні, то замість 3-й оцінки він також ставить прочерк.

Фіксація результатів

У процесі роботи з опитувальником оптант (учень) заповнює спеціальну таблицю відповідей, яка містить 5 стовпців. Номери та літерні позначення в клітинах листа відповідей відповідають номерам і позначенням питань.

Обробка результатів

Верхні клітини п'яти стовпців позначити у відповідності з типами професій зліва направо:

I) Ч-З; 2) Ч-Т; 3) Ч-П; 4) Ч-Х.о.; 5) Ч-Ч.

В кожній клітині таблиці оптант ставить 3 оцінки в балах:

1. Оцінка своїх умінь (ум.).

2. Оцінка свого емоційного ставлення (од.).

3. Оцінка свого професійного побажання, уподобання (ж.).

Бланк тестованого

Типи професій

Ч-З

Ч-Т

Ч-П

Ч-Х.о

Ч-Ч

розум.

від.

ж.

розум.

від.

ж.

розум.

від.

ж.

розум.

від.

ж.

розум.

від.

ж.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

50

 

 

Приступаючи до обробки результатів, профконсультант (вчитель) спочатку знаходить у таблиці відповідей ті номери питань (клітини), на які оптант (учень) при оцінці вмінь дав 0 балів або поставив прочерк. При такій оцінці вмінь наступні дві оцінки на це ж питання при підрахунку загальних сум балів за цими шкалами не враховуються (умовно їх можна в таблиці викреслити). Їх профконсультант (вчитель) враховує лише при якісному аналізі кожної сфери.

Профконсультант (вчитель) підраховує загальну суму балів у кожній професійній сфері, яку набрали окремо «вміння», «відносини» і «професійні переваги». В результаті цього підрахунку профконсультант (вчитель) має наочну картину співвідношень оцінок по 3 шкалам: умінь оптанта (учня), його емоційного ставлення і професійних побажань (переваг) як в кожній професійній сфері, так і по кожному конкретному питанню (виду діяльності).

Оцінка результатів

Порівняння і вибір кращою для даного оптанта професійної сфери або декількох сфер профконсультант робить на основі зіставлення, по-перше, сум балів, набраних різними професійними сферами окремо за шкалою «профпредпочтение». Звертається увагу на ту або ті професійні сфери, в яких ці суми найбільші. Суми балів, набраних за даними 3 шкалами, порівнюються між собою. Позитивно оцінюється таке поєднання, в якому оцінки по 2 і 3 шкалами поєднуються кількісно з реальними вміннями оптанта, тобто з 1-ї оцінкою. Наприклад, співвідношення 3-х оцінок типу 10-12-11 сприятливіші, ніж співвідношення 3-18-12. Перевагу учня в першому прикладі більш обґрунтовано наявністю у нього відповідних умінь.

Обов'язково аналізуються у всіх сферах запитання, на які учень дав найбільшу оцінку в балах, а також питання, в яких 2 найвищі оцінки поєднуються з середньої. Це необхідно, по-перше, для того, щоб звузити всю професійну сферу до деяких спеціальностей цієї сфери. Наприклад, робота в області Год-3 може здійснюватися з літерами, словами, текстами (філолог, історик, редактор), символами і текстами іноземною мовою (технічний перекладач, гід-перекладач), математичними знаками (програміст, математик, економіст). По-друге, для того, щоб «вийти за межі однієї сфери на професії, що займають проміжне положення між різними сферами. Наприклад, вчитель математики (Ч-Ч і Ч-3), модельєр (Ч-Х.о. і Г-Т) і т. д.

Висновки

За результатами відповідей випробуваного робиться висновок про те, до якої сфери професійної діяльності він схильний.

Характер роботи з опитувальником і форма фіксації результатів надають вчителю можливість кількісно оцінити в порівняльному плані співвідношення умінь, емоційних відносин і професійних уподобань учнів як всередині кожної професійної сфери, так і між галузями. Це дає можливість диференціювати отримані результати, навіть якщо кількісно (за загальною сумою балів) вони збігаються у декількох професійних сферах.

Всі висновки й гіпотези, зроблені вчителем в результаті використання ОЗУ, повинні бути співвіднесені з відомостями, отриманими з допомогою інших методичних засобів (профорієнтаційних методик і тестів, співбесід і спостережень, медичних показань і рекомендацій психологів), які використовуються у педагогічній практиці вчителя (класного керівника).

Текст опитувальника

Вмію, можу (часто, легко, систематично, подобається, хочу)

1. Аналізувати зміст наукових, навчальних, художніх текстів, виділяти головне, робити узагальнення, висновки.

2. Ремонтувати механічні та електротехнічні пристрої, що використовуються у побуті (замок, кран, праска, світильник, велосипед, мотоцикл).

3. Протягом декількох років самостійно вирощувати будь-які рослини, своєчасно виконуючи всі роботи, що забезпечують їх ріст і розвиток (полив, пересадка, удобрення тощо).

4. Писати вірші, прозу, замітки, твори, які оцінюються багатьма в художньому плані досить високо.

5. При спілкуванні з людьми стримувати зовнішній прояв поганого настрою, роздратування; бути терплячим і доброзичливим навіть з не дуже приємними людьми.

6. З великих текстів робити виписки, групувати їх за певною ознакою, складати конспекти.

7. Налагоджувати, лагодити електронну апаратуру, приймач, магнітофон, телевізор, апаратуру для дискотек.

8. Збирати колекції рослин, вивчати їх різні види.

9. Майструвати подарункові вироби з паперу, дерева, тканини, металу, рослин тощо (панно, прикраси, сувеніри, букети).

10. Пояснювати зміст навчального матеріалу, способи вирішення складної задачі і т. п. ясним, легко зрозумілою кожному мовою.

11. Іноземною мовою відповідати на питання і задавати їх, переказувати тексти, брати участь в діалозі.

12. За чітким зразком (рецептом, схемою, викрійці, планом) подавати виріб - кулінарне, швейне, модель, деталь тощо

13. Розбиратися в особливостях розвитку і в зовнішніх відмітних ознаках численних видів рослин.

14. Створювати закінчені твори мистецтва: живопису, графіки, скульптури.

15. Постійно надавати реальну допомогу різним людям, нужденним в ній.

16. Працювати з текстами іноземною мовою: переказувати, аналізувати, переписувати, правити.

17. Складати і збирати схеми різних приладів і пристроїв: розбиратися в принципі їх дій.

18. Віддавати багато часу догляду та спостереження за яким - небудь твариною: годувати, чистити, лікувати, навчати.

19. Складати музику, пісні, що мають успіх у однолітків і дорослих.

20. Займатися з дітьми молодшого віку: грати, читати та ін.

21. Виконувати завдання з математики, в яких потрібно скласти логічний ланцюжок дій, використовуючи при цьому різні формули, закони, теореми.

22. З типових деталей, призначених для виготовлення (складання, пошиття тощо) певних моделей або виробів, створювати нові, придумані самостійно.

23. Спеціально спостерігати за життям тварин у природі, вивчати їх звички, характерні форми поведінки.

24. Перед глядачами розігрувати ролі в спектаклях, декламувати вірші, прозу.

25. Швидко і правильно розпізнати сутність малознайомої людини, тобто розуміти причини його вчинків, бачити «справжнє обличчя», часто приховане за зовнішньою поведінкою.

26. Виконувати кількісні розрахунки, підрахунки даних за формулами і без них), виводити на основі цього визначені слідства, встановлювати закономірності.

27. Виконувати завдання (з геометрії, креслення та ін), в яких потрібно подумки уявити розташування предметів або їх елементів у просторі.

28. Розбиратися в породах і видах домашніх і диких тварин, комах, риб, їх характерних зовнішніх ознаках і звичках.

29. Виступати з виконанням музичних творів (п'єс, пісень, танцювальних номерів.

30. Надавати активний вплив на різних людей: переконувати їх чинити так, а не інакше, мирити, виховувати, захоплювати своїми інтересами.

31. Працювати з інформацією, представленою у вигляді умовних знаків, символів; складати і читати карти, схеми, креслення, графіки.

32. Знаходити більш раціональний (простий, короткий) спосіб рішення задачі: логічної, технічної, конструкторської і т. п.

33. Вивчати будову «живої тканини» і світ мікроорганізмів за допомогою мікроскопа та інших аналогічних пристроїв.

34. Придумувати і створювати нові оригінальні моделі одягу, зачісок, прикрас, деталі інтер'єру приміщень, кулінарні страви.

35. Організовувати колективні вечори, походи та інші заходи.

36. Запам'ятовувати правила, закони, теореми, умовні позначення, формули.

37. Розв'язувати задачі з хімії, розбиратися в хімічних процесах.

38. При догляді за тваринами або рослинами переносити ручна фізична праця, зіткнення з землею і відходами життєдіяльності тварин, специфічний запах тварин та ін.

39. Рецензувати, оцінювати, (усно або письмово) роботу художників, письменників, режисерів, драматургів та інших фахівців творчих професій.

40. Керувати роботою інших людей, давати їм завдання, вимагати їх виконання.

41. Перевіряти правильність та логічність написаного тексту, обчислень, виправляти помилки.

42. Розбиратися в фізичних процесах і закономірності, розв'язувати задачі з фізики.

43. Поповнювати свої знання з різних розділів біології з допомогою спеціальної наукової літератури, лекцій, доповідей.

44. Швидше і частіше інших помічати у звичайному незвичайне, дивовижне.

45. Для виконання роботи вступати в контакти з незнайомими або малознайомими людьми.

46. Ретельно виконувати «паперову роботу»: писати, креслити, обчислювати, перевіряти і т. п.

47. Працювати на ЕОМ (ПК), вирішувати якісь завдання з допомогою дисплея.

48. Тривалий час проводити практичні дослідження, спрямовані на вивчення тваринного або рослинного світу.

49. Наполегливо і терпляче «обробляти», обточувати, переробляти і т. п., домагаючись досконалості в створюваному або виконуваному творі, продукті.

50. Робити усні повідомлення, доповіді для багатьох слухачів (говорити без «папірця»).