Реклама
Структура і компоненти класної години


Класний годину як форма виховної роботи з учнями

Що таке класний годину?

Що в педагогіці розуміється під такою формою виховної роботи, як класний годину?

Класний годину можна назвати спеціально організованої ціннісно-орієнтованою діяльністю, що сприяє формуванню у школярів системи відносин до навколишнього світу (Н. Е. Щуркова, Н. С. Финданцевич).

Класна година - це час для спілкування класного керівника зі своїм колективом, коли він використовує різноманітні прийоми, засоби і способи організації взаємодії (Єв. Титова).

Класна година - це не якась певна форма роботи, а година класного керівника, та сама «клітинка» виховного процесу, яка дозволяє шкільного педагогу знайти час для спілкування з вихованцями, відкрито проголосити і висвітлити ставлення до певних цінностей, дозволяє зробити виховний вплив систематичною і регулярною, а сам процес виховання не хаотичним і випадковим, а керованим і цілеспрямованим (Л.І. Маленкова).

Година класного керівника - це форма виховної роботи, при якій школярі під керівництвом педагогів включаються в спеціально організовану діяльність, що сприяє формуванню у них системи відносин до навколишнього світу (Л.В. Байбородова).

Існує узагальнене поняття класного години: це спеціально відведений класному керівнику час для проведення виховної роботи з учнями класу.

О.М. Степанов підрозділяє класні години на традиційні і особистісно орієнтовані. У структурі класного години можна виділити чотири основні компоненти: цільовий, змістовий, організаційно-діяльнісний та оцінно-аналітичний. Характеристика кожного з них представлена в наступній таблиці.

Основні компоненти класної години

Компонент класного години

Традиційний класний годину

Особистісно орієнтований класний годину

Цільовий

Спрямованість на засвоєння учнями прийнятих у суспільстві цінностей, норм відносин і зразків поведінки

Цільові установки пов'язані перш за все з розкриттям особистісного потенціалу учнів, процесом їх самоактуалізації, становленням унікального способу життєдіяльності кожної дитини

Змістовний

Суб'єктом визначення теми і змісту класної години є педагог, і лише в рідкісних випадках цю роль виконують члени учнівського самоврядування

Зміст класної години є особистісно значущим. Воно включає матеріал, необхідний для саморозвитку, самовиховання і самоствердження особистості. Класний керівник разом з учнями та (якщо це необхідно) батьками визначає тему і зміст класної години

Організаційно - діяльнісний

Головним і часто єдиним організатором спільної діяльності і спілкування виступає класний керівник. Взаємодія учасників класного години будується на основі монологу, фронтальних і групових форм роботи. Спільна діяльність жорстко регламентується і здійснюється в суворій відповідності з планом класної години

Учні є повноправними організаторами класної години, що відбувається на ньому спільної діяльності. Педагог разом з учнями створює ситуацію вибору і успіху як для дітей, так і для дорослих. Переважають діалогові, дискусійні, дослідницькі, проблемні форми взаємодії

Оціночно - аналітичний

При аналізі та оцінці класного години увага звертається на обсяг, новизну і духовну цінність, що передається дітям інформації, культуру та оригінальність її викладу, якість її засвоєння учнями

В якості критеріїв оцінки результативності класного години виступають особистісне значення засвоюваної інформації; вплив на реалізацію особистісного потенціалу дитини, на розвиток індивідуальності і творчих здібностей учнів; вплив на розвиток колективу; вплив на психологічний комфорт і активність учасників