Реклама
Технологічна карта уроку, як сучасна форма планування урочної діяльності відповідно до вимог ФГОС


Автор: Бокова Олена Володимирівна, вчитель математики вищої категорії ГБОУ ЗОШ №10 «ОЦ ЛИК» г. о. Відрадний Самарській області.

Матеріал являє План-конспект 2-х уроків математики для 5 класу з теми «розв'язування рівнянь» і Технологічну карту уроку, реалізує цілі формування у студентів універсальних навчальних дій. Дана робота допоможе вчителям математики в плануванні урочної діяльності у відповідності з вимогами Федерального державного освітнього стандарту.

З 1 вересня 2011 року освіта в Росії перейшло на Федеральний державний освітній стандарт другого покоління. Нова система освіти відмовляється від традиційного представлення результатів навчання у вигляді знань, умінь і навичок (ЗУН) і ставить головним завданням розвиток особистості учня. Формулювання Стандарту другого покоління вказують на реальні види діяльності, якими учень повинен оволодіти до кінця навчання. Ці вимоги сформульовані у вигляді особистісних, метапредметных і предметних результатів. Головною частиною ядра ФГОС є універсальні навчальні дії (УУД) які розділені на особистісні, пізнавальні, регулятивні та комунікативні. Формування у учнів в процесі навчання УУД вимагають принципових змін у діяльності вчителя реалізує новий стандарт. У сучасній освіті акцент ставиться на забезпечення становлення особистості школяра, розкриття його індивідуальних можливостей, уміння застосовувати знання на знання як засіб розвитку особистості. Тому формулювання завдань на уроках математики тепер будуть виглядати дещо інакше. На уроках математики пропонується поряд із засвоєнням конкретних знань, навчити перетворювати та застосовувати освоєний навчаються досвід для отримання нового знання. Навчити працювати з текстами, малюнками, графіками, таблицями і схемами з метою відбору джерел, пошуку і отримання інформації для відповідей на запитання, аргументації своєї точки зору.

Без математичної підготовки неможливо стати освіченим сучасною людиною оскільки:

- у школі математика служить опорним предметом для суміжних дисциплін: фізики, хімії, біології, інформатики та ін;

- у післяшкільної життя - отримання спеціальності, у ряді яких необхідний високий рівень освіти пов'язаний з безпосереднім застосуванням математики: економіка, фінанси, психологія, тощо;

- вивчення математики сприяє естетичному вихованню людини, розуміння краси і витонченості математичних міркувань, сприйняття геометричних форм, засвоєнню ідеї симетрії.

Поставлена задача з цього моменту повністю змінює конструювання сучасного уроку. Так як же побудувати урок? Які основні моменти слід врахувати вчителю під час підготовки до сучасного уроку, щоб реалізувати вимоги Федерального державного освітнього стандарту?

На мою думку, найбільш вдалим» сценарієм сучасного уроку є його узагальнено-графічне вираження, а саме Технологічна карта уроку, як сучасна форма планування педагогічної взаємодії вчителя і учня, що дає можливість відобразити діяльнісну складову взаємодії всіх учасників навчального процесу.

Технологічна карта уроку дозволяє вчителю:

- побачити навчальний матеріал цілісно і системно і спроектувати навчальний процес освоєння теми з урахуванням мети курсу математики;

- повністю відобразити послідовність всіх здійснюваних дій і операцій, при більш ретельному плануванні всіх етапів уроку, що призводять до наміченого результату;

- коригувати, варіювати і синхронізувати дії всіх суб'єктів педагогічної діяльності;

- узгоджувати дії вчителя і учня;

- організувати самостійну діяльність школярів у процесі навчання.

Технологічна карта уроку дозволить вчителю:

- реалізувати плановані результати ФГОС;

- сформувати в учнів УУД в процесі вивчення теми, розділу, навчального курсу;

- спроектувати свою діяльність на чверть (триместр), півріччя, рік;

- спроектувати послідовність роботи з освоєння теми від мети до кінцевого результату;

- виконати діагностику досягнень планованих результатів учнями на кожному етапі освоєння теми;

- співставити результат з метою навчання;

- забезпечити підвищення якості освіти.

На мій погляд, підвищення якості освіти відбувається за рахунок того, що:

· навчальний процес освоєння теми, розділу, курсу проектується від мети до результату;

· організується поетапна самостійна навчальна, інтелектуально-пізнавальна і рефлексивна діяльність учнів;

· забезпечуються умови для застосування ЗУН в практичній діяльності.

Вивчаючи формулювання Стандарту II покоління, я усвідомила важливість і необхідність в умінні планувати і будувати урок так, щоб усвідомлено здійснювати формування результатів навчання, досягнення трьох груп запланованих освітніх результатів: особистісних, метапредметных і предметних, сформульованих у вигляді ЗУН, а у вигляді формованих способів діяльності. А проаналізувавши (відкриті джерела мережі Інтернет) досить велика кількість технологічних карт уроку, розроблених вчителями-предметниками (Е.В.Якушина «Готуємося до уроку в умовах нових ФГОС»; Е.В.Якушина «Підготовка до уроку відповідно до вимог ФГОС»; И.М.Логвинова, Г.Л.Копотева «Конструювання технологічної карти уроку відповідно до вимог ФГОС»; А.П.Ерославцева, Е.А.Баяринова «Технологічна карта уроку математики у 5 класі по темі «Площа прямокутника. Одиниці площі»; «Технологічна карта уроку математики, 5 клас, вчитель Т.И.Козак»; Л.А.Мишукова «Технологічна карта уроку»), прийшла до висновку, що уніфікованої форми подібної карти в даний час не існує. На основі безлічі Технологічних карт уроку я змогла підібрати для своєї роботи дану структуру, на мій погляд, вдало реалізує цілі формування у студентів універсальних навчальних дій. Залежно від типу уроку з ФГОС кількість етапів конструювання уроку можна міняти.

Я сподіваюся, що одна з представлених технологічних карт уроку (розроблена з співдружності з учителем математики Належне Тетяною Сергіївною)допоможе вчителям математики в плануванні урочної діяльності.