Реклама
Конспект уроку фізики 8 клас на тему: Робота і потужність електричного струму


Методична розробка уроку з фізики 8 клас

Тема уроку: Робота і потужність електричного струму

Тип уроку: вивчення та первинне закріплення нових знань і способів діяльності.

Автор: Кошикова Вікторія Олександрівна

Вчитель фізики Муніципальне бюджетне загальноосвітній заклад - середня загальноосвітня школа № 47 міста Бєлгорода

Робота і потужність електричного струму

Цілі уроку: організувати діяльність сприйняття, осмислення і первинного запам'ятовування нових знань і способів діяльності за темою: «Робота і потужність електричного струму».

Завдання уроку:

- забезпечити з'ясування залежності між енергією, що виділяється на ділянці ланцюга, електричним струмом і опір цієї ділянки ланцюга;

- створити умови для виховання мотивів навчання, позитивного ставлення до знань, дисциплінованості;

- забезпечити формування вмінь виділяти головне, складати план, вести конспекти, спостерігати, розвивати вміння частково - пошукової діяльності, висування гіпотези і її рішення.

Хід уроку:

1. Організаційний етап

Вітання, фіксація відсутніх, перевірка підготовленості учнів до навчального заняття, розкриття цілей уроку та плану його проведення.

2. Перевірка домашнього завдання

Питання:

- Які види з'єднання провідників вам відомі? (Послідовне і паралельне)

- Що являє собою послідовне з'єднання провідників? (Це таке з'єднання провідників, при якому кінець першого провідника з'єднують з початком другої, кінець другої з початком третьої і т.д.)

- Що являє собою паралельне з'єднання провідників? (Це з'єднання провідників, при якому почала всіх провідників приєднують до однієї точки електричного кола, а їх кінці до іншого.)

3. Актуалізація суб'єктного досвіду учнів

Питання: Що розуміють під механічною роботою і потужністю?

Механічна робота здійснюється, коли на тіло діє сила і тіло під дією цієї сили переміщується.

Робота дорівнює добутку сили на шлях, пройдений тілом під дією цієї сили: A=FS

Швидкість здійснення роботи називається потужністю.

Потужність визначається відношенням роботи А до проміжку часу t, необхідному для її здійснення: N=A/t.

4. Вивчення нових знань і способів діяльності

Щоб визначити яку роботу здійснює електричний струм необхідно відповісти на кілька питань:

1. Що таке напруга?

Напруга показує, яка робота здійснюється електричним струмом по переміщенню електричного заряду: U=A/q.

2. Що таке сила струму?

Сила струму показує, який електричний заряд проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу: I=q/t.

З наведених вище формул випливає:

A = U q (1)

q = I t (2)

Підставивши (1) в (2), отримаємо: A = U I t

Робота електричного струму на ділянці кола дорівнює добутку напруги на кінцях цієї ділянки на силу струму і на час, протягом якого відбувалася робота.

Одиниці вимірювання роботи - Дж (джоуль).

1 Дж = 1В*1А*1с

Таким чином, для вимірювання роботи необхідно три прилади: амперметр, вольтметр і годинник.

Роботу струму (або витрачену на здійснення цієї роботи електроенергію) вимірюють за допомогою спеціального приладу - електричного лічильника.

Електрична потужність позначається: Р.

Оскільки потужність чисельно дорівнює роботі, зробленої в одиницю часу, то

Р= A/ t = U I t/ t = U I.

Одиниці виміру потужності - Вт (вати).

1 Вт = 1А*1В

Таким чином, для вимірювання потужності необхідно два прилади: амперметр і вольтметр.

Спеціальний прилад для вимірювання потужності струму - ватметр

5. Первинна перевірка розуміння вивченого

Питання:

1. Що являє собою робота електричного струму? (робота електричного струму на ділянці кола дорівнює добутку напруги на кінцях цієї ділянки на силу струму і на час, протягом якого відбувалася робота )

2. За допомогою яких приладів можна виміряти електричну роботу? (амперметр, вольтметр і години, або лічильник електроенергії)

3. Що являє собою електрична потужність? (потужність чисельно дорівнює роботі, зробленої в одиницю часу)

4. За допомогою яких приладів можна виміряти потужність струму? (амперметр і вольтметр, або ватметр)

6. Етап закріплення вивченого

Тестування 2 варіанти по 5 завдань (взаимопроверка)

Тест з теми: «Робота електричного струму. Потужність електричного струму»

В-1

1. Чому дорівнює робота електричного струму на ділянці кола?

a) U = IR. б) q = It. в) A= Uq. г) A = Fs.

2. Як, знаючи, потужність електричного струму, знайти напругу і силу струму?

а) U = P/I і I = P/U. б) U = P/I і I = P/t. в) U = P/t та I = P/U.

3. Які три прилади потрібні для визначення роботи електричного струму?

а) Реостат, гальванометр, вольтметр. б) Вольтметр, акумулятор, годинник.

в) Амперметр, акумулятор, вольтметр. г) Вольтметр, амперметр, годинник.

4. З допомогою, яких вже відомих вам вимірювальних приладів можна визначити потужність електричного струму?

а) Вольтметра і годин. б) Амперметра і годин.

в) Вольтметра і амперметра. г) Вольтметра і гальванометра.

5. В яких одиницях вимірюють роботу електричного струму? Чому вона дорівнює?

а) Джоулях; 1 Дж = 1∙А∙хв. б) Джоулях; 1 Дж = 1∙Кл∙с.

в) Джоулях; 1 Дж = 1∙А∙с. г) Джоулях; 1 Дж = 1∙А∙год.

В-2

1. За якою формулою розраховують потужність електричного струму?

a) U = IR. б) A = Uq. в) q = It. г) Р = UI.

2. Робота електричного струму на ділянці кола виражається через силу струму в ньому?

a) q = It. б) A=UIt. в) U=IR.

3. Чому дорівнює одиниця електричної потужності ват?

а) 1 Вт = 1∙1 Кл. б) 1 Вт = 1∙1) 1 Вт = 1∙1 А. г) 1 Вт = 1∙1 Дж.

4. В яких одиницях виражають усі величини для розрахунку роботи електричного струму?

а) Вольтах, амперах, хвилинах. б) Вольтах, кулони, годинники.

в) Амперах, омах, секундах. г) Вольтах, амперах, секундах.

5. Виразіть потужності струму, рівні 3 МВт і 30 000 Вт в кіловатах.

а) 3000 кВт і 30 кВт. б) 300 кВт і 3 кВт. в) 30 000 кВт і 300 кВт.

Відповіді

В-1

1

2

3

4

5

в

а

г

в

в

В-2

1

2

3

4

5

г

б

в

г

а

7. Узагальнення і систематизація знань

Робота за збірником задач з фізики (В.І. Лукашик, Є.В. Іванова) № 1395-1397

1395

Дано:

Рист=8 кВт=8000 Вт

Рл=40 Вт

Знайти: N

Рішення:

N=(100%-5%)Рист/Рл=95%*8000 Вт/40 Вт=190

Відповідь: N=190

1396

Дано:

I=0,5 А

U= 127 В

t=10 хв=600 с

Знайти: A

Рішення:

A = IUt = 0,5 А*127*600с = 38100 Дж = 38,1 кДж

Відповідь: A=38,1 кДж

1397

Дано:

I=0,5 А

U=12 В

t=30 с

Знайти: A

Рішення:

A=IUt = 12*0,5 А*30 = 180 Дж

Відповідь: A=180 Дж.

8. Підсумки, домашнє завдання п.50, 51 упр.24, 25

9. Рефлексія

(Проведіть стрілки до тих тверджень, які відповідають вашому станом наприкінці уроку).

Список використаної літератури

1. Фізика. 8 клас. - М: Дрофа, 2009.

2. Громов С.В., Батьківщина М.О. Фізика. 9 клас - М.: Просвіта, 2002.

3. Лукашик В.І., Іванова О.В. Збірник задач з фізики 7-9 клас - М.: Просвіта, 2008.

4. Чеботарьова В.А. Тести з фізики. 8 клас - Видавництво «Іспит», 2009.