Реклама
Конспект уроку фізики 8 клас по темі: Паралельне з'єднання провідників


Методична розробка уроку з фізики 8 клас

Тема уроку: Паралельне з'єднання провідників

Тип уроку: вивчення та первинне закріплення нових знань і способів діяльності

Автор: Кошикова Вікторія Олександрівна

Вчитель фізики Муніципальне бюджетне загальноосвітній заклад - середня загальноосвітня школа № 47 міста Бєлгорода

Паралельне з'єднання провідників

Цілі уроку: організувати діяльність сприйняття, осмислення і первинного запам'ятовування нових знань і способів діяльності за темою: «Паралельне з'єднання провідників».

Завдання уроку:

- забезпечити ознайомлення учнів з паралельним з'єднанням провідників і закономірностями, які існують у колі з паралельним з'єднанням провідників;

- створити умови для виховання мотивів навчання, позитивного ставлення до знань, дисциплінованості;

- забезпечити формування вмінь виділяти головне, складати план, вести конспекти, спостерігати, розвивати вміння частково - пошукової діяльності, висування гіпотези і її рішення.

Обладнання:

Демонстрація 1: джерело струму, ключ, дві лампочки, амперметр.

Демонстрація 2: джерело струму, ключ, дві лампочки, вольтметр.

Хід уроку:

1. Організаційний етап

Вітання, фіксація відсутніх, перевірка підготовленості учнів до навчального заняття, розкриття цілей уроку та плану його проведення.

2. Актуалізація суб'єктивного досвіду учнів

Питання:

- Що являє собою послідовне з'єднання провідників? (Це таке з'єднання провідників, при якому кінець першого провідника з'єднують з початком другої, кінець другої з початком третьої і т.д.)

- Назвіть закономірності, що існують в ланцюзі з послідовним з'єднанням провідників.

Сила струму в будь-яких ділянках ланцюга одна і та ж.

Повне напруга в колі при послідовному з'єднанні дорівнює сумі напруг на окремих ділянках ланцюга.

Загальний опір кола при послідовному з'єднанні дорівнює сумі опорів окремих провідників.

- Яка головна особливість послідовного з'єднання провідників? (При виході з ладу одного елемента з'єднання відключаються та інші.)

3. Вивчення нових знань і способів діяльності

Паралельним називають таке з'єднання провідників, при якому почала всіх провідників приєднують до однієї точки електричного кола, а їх кінці до іншої.

Схематичне зображення такого з'єднання.

Проведемо експерименти щодо з'ясування значень загальних сили струму, напруги і опору при паралельному з'єднанні.

Питання: Який прилад призначений для вимірювання сили струму? (Амперметр)

Демонстрація 1. Зберемо ланцюг для вимірювання сили струму на її різних ділянках.

Висновок: Сила струму в нерозгалужене частини ланцюга дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з'єднаних провідниках.

I = I1+ I2+...

Питання: Який прилад призначений для вимірювання напруги? (Вольтметр)

Демонстрація 2. Зберемо ланцюг для вимірювання напруги на її різних ділянках.

Висновок: Напруга на кінцях усіх паралельно з'єднаних провідників одне і те ж.

U=U1=U2=...

Питання: Як визначити опір, якщо відомі сила струму і напруга? (За законом Ома R=U/I)

Висновок: Загальний опір ланцюга при паралельному сполученні визначається по формулі:

1/R = 1/R1+1/R2+...

При паралельному з'єднанні n однакових споживачів енергії їх загальний опір R дорівнює:

R= R1/n.

Особливістю паралельного з'єднання є те, що при виключенні одного з споживачів всі інші продовжують працювати.

4. Первинна перевірка розуміння вивченого

Робота за збірником задач з фізики (В.І. Лукашик, Є.В. Іванова) № 1362-1364.

5. Етап закріплення вивченого

Тестування 4 завдання (взаимопроверка)

Тест по темі: «Паралельне з'єднання провідників»

1. Яка схема з представлених на рисунку показує паралельне з'єднання електроламп?

а) № 1.

б) № 2.

в) № 3.

2. Яке співвідношення напружень на кінцях провідників, з'єднаних паралельно?

а) Напруга на провіднику тим більше, чим більше його опір.

б) Напруги на всіх провідниках однакова.

в) Напруги на провідниках тим менше, чим більше опору.

3. Яке співвідношення сил струмів в загальному ланцюгу і паралельно з'єднаних провідниках?

а) Усі сили струмів однакові (I = I1 = I2).

б) паралельно з'єднаних провідниках сили струмів однакові і менше сили струму в загальній ланцюга.

в) Сума сил струмів у паралельно з'єднаних провідниках дорівнює силі струму в нерозгалужене частини ланцюга.

4. У ланцюг включені паралельно резистори опором 5, 10, 15 і 20 Ом. Більше якого з цих значень опір розгалуженого ділянки ланцюга не може бути?

а) 20 Ом. б) 15 Ом. в) 10 Ом. г) 5 Ом.

Відповіді

1

2

3

4

б

б

в

г

6. Узагальнення і систематизація знань

Робота за збірником задач з фізики (В.І. Лукашик, Є.В. Іванова) № 1382, 1386

1382

Дано:

R1=1 кОм=1000 Ом

R2=1 Ом

R3=10 Ом

Довести, що R12< R3

Рішення:

1/R12=1/R1+R2; 1/R12=1/1000 + 1/1=1001/1000< 1

Відповідь: R12 < R3

1386

Дано:

U = 220 В

R1=1000 Ом

R2=488 Ом

I1-? I2-? Іоб-?

Рішення:

I1=U/R1; I1=220/1000=0,22А;

I2=U/R2; I2=220/488=0,45А;

Іоб=I1+I2= 0,22+0,45=0,67А

Відповідь: I1=0,22А; I2=0,45; Іоб=0,67А

7. Підсумки, домашнє завдання п.49

упр.23

8. Рефлексія

(Проведіть стрілки до тих тверджень, які відповідають вашому станом наприкінці уроку).

Список використаної літератури

1. Перышкин А.В Фізика. 8 клас. - М: Дрофа, 2009.2. Громов С.В., Батьківщина М.О. Фізика. 9 клас - М.: Просвіта, 2002.

3. Лукашик В.І., Іванова О.В. Збірник задач з фізики 7-9 клас - М.: Просвіта, 2008.

4. Чеботарьова В.А. Тести з фізики. 8 клас - Видавництво «Іспит», 2009.