Реклама
Конспект уроку фізики у 8 класі. Сила струму. Амперметр


Методична розробка уроку з фізики 8 клас

Автор: Кошикова Вікторія Олександрівна, вчитель фізики Муніципального бюджетного навчального закладу - середня загальноосвітня школа № 47 р. Бєлгорода

Тема уроку: Сила струму. Амперметр

Тип уроку: вивчення та первинне закріплення нових знань і способів діяльності

Сила струму. Амперметр

Цілі уроку: організувати діяльність сприйняття, осмислення і первинного запам'ятовування нових знань і способів діяльності за темою: «Сила струму. Амперметр».

Завдання уроку:

- забезпечити ознайомлення з фізичною величиною силою струму та одиницею її виміру ;

- створити умови для виховання мотивів навчання, позитивного ставлення до знань, дисциплінованості;

- забезпечити формування вмінь виділяти головне, складати план, вести конспекти, спостерігати, розвивати вміння частково - пошукової діяльності, висування гіпотези і її рішення.

Хід уроку:

1. Організаційний етап

Вітання, фіксація відсутніх, перевірка підготовленості учнів до навчального заняття, розкриття цілей уроку та плану його проведення.

2. Перевірка домашнього завдання

Тестування 2 варіанти по 8 завдань

Тест з теми: «Електричний струм у металах. Напрям електричного струму. Дії електричного струму»

В-1

1. Які ще (крім вільних електронів) заряджені частинки є в металах? Де вони знаходяться?

а) Позитивні іони; на постійному для кожного місці.

б) Позитивні іони; у вузлах кристалічної решітки.

в) Атоми; у вузлах кристалічної решітки.

г) Негативні іони; кожен на визначеному місці.

2. Яке явище, що супроводжує проходження струму через провідну електричну рідина, обумовлено хімічною дією струму?

а) Виділення на опущених в рідину електродах речовин, що входять до складу молекул рідини.

б) Виділення на позитивно зарядженому електроді металу.

в) Виділення на обох електродах газу.

3. Кристалічна решітка металу, утворена іонами, що має позитивний заряд. Чому ж метали електрично нейтральні?

а) Тому що вільні електрони в металі, рухаючись хаотично, потрапляють на поверхню і екранують позитивний заряд решітки.

б) Тому що іони зберігають своє розташування у твердому тілі.

в) Тому що загальний негативний заряд всіх вільних електронів дорівнює всьому позитивному заряду іонів.

г) Серед відповідей немає правильної.

4. За допомогою якого приладу можна виявити електричний струм в ланцюзі?

а) Електрометра. б) Електроскопа.

в) Гальванометра. г) Гальванічного елементу.

5. Яка швидкість поширення електричного струму в ланцюзі?

а) Вона дорівнює середній швидкості хаотичного руху електронів.

б) Ця швидкість нескінченно велика.

в) Вона дорівнює швидкості впорядкованого руху електронів в провідниках.

г) Вона дорівнює швидкості поширення в ланцюзі електричного поля.

6. Яку дію електричного струму не спостерігається в металах?

а) Теплове. б) Хімічна. в) Магнітне.

7. На якій схемі напрямок струму вказано стрілкою неправильно?

а) № 1.

б) № 2.

в) № 3.

8. На якому малюнку стрілки не відповідають загальноприйнятим позначенням напряму електричного струму в ланцюзі?

а) № 1.

б) № 2.

в) № 3.

В-2

1. Які явища свідчать про тепловій дії струму?

а) Зміна властивостей провідника під впливом струму.

б) Його подовження внаслідок нагрівання.

в) Світіння розпеченого провідника з струмом.

2. Який рух і яких частинок являє собою електричний струм в металах?

а) Впорядкований (односпрямоване) рух вільних електронів.

б) Узгоджене коливання іонів а вузлах кристалічної решітки.

в) Впорядковане зсув позитивних іонів.

3. Яке ще чинність, крім теплового і хімічного, надає електричний струм?

а) Магнітне. б) Механічне. в) Інших дій струм не справляє.

4. За якої умови в металевому провіднику виникає електричний струм?

а) У разі переходу хаотичного руху вільних електронів у впорядкований рух.

б) При створенні в ньому електричного поля.

в) При появі в ньому вільних електронів.

г) У разі включення його в електричний ланцюг.

5. Яку дію струму використовується в пристрої гальванометра?

а) Теплове. б) Магнітне. в) Хімічна.

6. Рух будь заряджених частинок в електричному полі прийнято за напрямок струму?

а) Електронів. б) Іонів.

в) Частинок з негативним зарядом. г) частинки з позитивним зарядом.

7. В якому з наведених тут прикладів використовується хімічна дія електричного струму?

а) Зарядка акумулятора. б) Приготування їжі в електродуховці. в) Плавлення металу в електропечі.

8. На якому малюнку стрілки не відповідають загальноприйнятим позначенням напряму електричного струму в ланцюзі?

а) № 1.

б) № 2.

в) № 3.

Відповіді

В-1

1

2

3

4

5

6

7

8

б

а

в

в

г

б

а

в

В-2

1

2

3

4

5

6

7

8

бив

а

а

б

б

г

а

в

3. Актуалізація суб'єктного досвіду учнів

При русі вільних заряджених частинок у електричному ланцюзі разом з ними відбувається переміщення заряду.

Чим більше частинок перемістилося від одного полюса до іншого, тим більше загальний заряд перенесений частинками.

4. Вивчення нових знань і способів діяльності

Сила струму - це фізична величина, що показує, який заряд проходить через поперечний переріз провідника за 1 с.

I - сила струму

I = [ А ]

I = q/t

1 мА = 0,001 А

1 мкА = 0,000001 А

1 кА = 1000 А

Амперметр - це прилад для вимірювання сили струму.

Амперметр включають в ланцюг послідовно з тим приладом, силу струму в якому вимірюють, причому плюс до плюса, а мінус до мінуса.

Сила струму у всіх ділянках кола однакова.

Демонстрація: вимірювання сили струму в різних ділянках ланцюга.

Сила струму до 1 мА - безпечна, понад 100 мА призводить до серйозним ураженням організму.

5. Первинна перевірка розуміння вивченого

Питання:

1. Що називають силою струму? (Фізична величина, що показує, який заряд проходить через поперечний переріз провідника за 1 с)

2. Позначення та одиниці вимірювання сили струму. (I, ампери)

3. Як називають прилад для вимірювання сили струму? (Амперметр)

4. Як включають амперметр в ланцюг? (Послідовно з тим приладом, силу струму в якому вимірюють, причому плюс до плюса, а мінус до мінуса)

6. Етап закріплення вивченого

Робота за збірником задач з фізики (В.І. Лукашик, Є.В. Іванова) № 1261 - 1264

7. Підсумки, домашнє завдання п.37, 38

упр. 14, 15

8. Рефлексія

Рефлексія. (Проведіть стрілки до тих тверджень, які відповідають вашому станом наприкінці уроку).

Список використаної літератури

1. Перышкин А.В Фізика. 8 клас. - М: Дрофа, 2009.

2. Лукашик В.І., Іванова О.В. Збірник задач з фізики 7-9 клас - М.: Просвіта, 2008.

3. Чеботарьова В.А. Тести з фізики. 8 клас - Видавництво «Іспит», 2009.