Реклама
Граматичний тест з відповідями з англійської мови для 5 класу


Дидактичні матеріали з англійської мови, 5 клас

Автор: Воробйова Ольга Михайлівна, вчитель англійської мови МОБУ ЗОШ №14 Амурська область місто Благовєщенськ

Граматичний тест для 5 класу

Застосування матеріалу: Граматичний тест для 5 класу. Тест складається з 25 запитань і 4-ма варіантами відповідей. Тест містить завдання на перевірку граматики, як наприклад: артиклі (a /an /the), дієслова have got / has hot, дієслово to be, ступені порівняння прикметників, прийменники, займенники. На виконання тесту відводиться 15-20 хвилин. В кінці тесту даються відповіді для вчителя.

1. This is ... banana.

a) a b) the c) an d) -

2. This is ... taxi. ... taxi is red.

a) a-an b) an-the c) a-the d) -

3. She ... often the piano.

a) is playing b) will play c) plays d) did play

4. It ... snow last Sunday.

a) didn't b) wasn't c) isn't d) won't

5. The boys must do everything ... .

a) himself b) yourself c) yourselves d) themselves

6. This is ... friend.

a) he b) my c) і d) we

7. She ... taken the bag.

a) have b) has c) is d) -

8. We ... children.

a) is b) are c) am d) -

9. Telephone boxes ... brown.

a) is b) are c) am d) -

10. ... often visit their friends.

a) The Browns b) Browns c) Browns' d) The Browns'

11. His daughter ... a computer.

a) have got b) has got c) have d) has

12. There is ... orange in the box.

a) a b) some c) an d) -

13. There are ... flowers in the vase.

a) an b) a c) some d) -

14. There are ... sweets in the vase.

a) many b) much c) будь-d) -

15. There is ... flour in the packet.

a) будь-b) many c) much d) -

16. The boy is the house.

a) between b) in c) on d) under

17. There ... a bed near the window.

a) are b) is c) were d) am

18. He has a pen in his hand. ... pen is red.

a) this b) these c) that d) those

19. She looks at the dolls. ... dolls are on the sofa.

a) those b) that c) this d) these

20. He ... make the bed.

a) may b) can c) should d) could

21. You must ... a letter.

a) to write b) write c) writing d) wrote

22. ... the floor?

a) She washed b) she Was wash c) she Did wash d) she Were wash

23. Peter is ... than Jack.

a) strong b) stronger c) the strongest d) strongest

24. This music group is леді. But the ... group is the Beatles"

a) popular b) most popular c) more popular d) the popularest

25. Москва «таке ж стародавнє місто, як і Київ.

a) b old) older c) as old as d) the oldest

Відповіді:

1. a)

2. c)

3. c)

4. b)

5. d)

6. b)

7. b)

8. b)

9. b)

10. a)

11. b)

12. c)

13. c)

14. a)

15. c)

16. b)

17. b)

18. a)

19. a)

20. c)

21. b)

22. c)

23. b)

24. b)

25. c)

Висновок: Тест містить кілька граматичних правил, що дозволить вчителю виявити, на скільки учні засвоїли граматичний матеріал і дозволить виявити на які правила варто звернути увагу і повторити граматику.