Реклама
Дидактичні матеріали до конструювання уроку. Методика складання конспекту уроку. Як підготувати урок


Дидактичні матеріали до конструювання уроку. Методика складання конспекту уроку. Як підготувати урок

ЯК СКЛАСТИ КОНСПЕКТ УРОКУ? ЯК СКЛАСТИ ПЛАН УРОКУ?

На ці питання та на багато інших ви знайдете відповіді в цій статті.

Урок - головна складова частина учбового процесу. Навчальна діяльність викладача та учнів значною мірою зосереджується на уроці. Якість підготовки студентів з тієї чи іншої навчальної дисципліни багато в чому визначається

❧ рівнем проведення уроку;

❧ змістовною частиною;

❧ методичною наповненістю;

❧ атмосферою.

Для того, щоб цей рівень був достатньо високим, треба, щоб викладач в ході підготовки уроку постарався зробити його своєрідним педагогічним твором зі своїм сенсом, зав'язкою і розв'язкою подібно до будь-якого твору мистецтва.

1. Перше, з чого треба почати підготовку до уроку:

✓ Чітко визначити для себе і сформулювати його тему;

✓ Визначити місце теми в навчальному курсі;

✓ Визначити провідні поняття, на які спирається даний урок;

✓ Позначити для себе ту частину навчального матеріалу, яка буде використана в подальшому.

2. Визначити і чітко сформулювати для учнів цільову установку уроку - навіщо він взагалі потрібен?

У зв'язку з цим треба визначити навчальні, розвиваючі і виховні функції уроку.

Цілі уроку повинні бути максимально конкретними.

МЕТА НАВЧАННЯ передбачає формування у студентів нових понять і способів дій, системи наукових знань тощо

✓ Забезпечити засвоєння студентами законів, ознак, властивостей, особливостей;

✓ Узагальнити і систематизувати знання про... (або по конкретній темі);

✓ Відпрацювати навички (які?);

✓ Домогтися засвоєння студентами якихось понять (питань).

МЕТА ВИХОВАННЯ передбачає формування у студентів певних властивостей особистості та рис характеру.

✓ виховання патріотизму;

✓ виховання інтернаціоналізму;

✓ виховання гуманності;

✓ виховання мотивів праці, сумлінного ставлення до праці;

✓ виховання мотивів навчання, позитивного ставлення до знань;

✓ виховання дисциплінованості;

✓ виховання естетичних поглядів.

МЕТА РОЗВИТКУ передбачає в основному розвиток на уроці психічних якостей студентів: інтелекту (мислення, пізнавальних, общетрудовых і політичних умінь), волі і самостійності.

РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ - уміння виділяти суттєві ознаки і властивості, встановлювати єдині, загальні ознаки та властивості цілого, складати план досліджуваного матеріалу, вміння кваліфікувати факти, робити узагальнюючі висновки, виділяти загальні та суттєві ознаки, відрізняти несуттєві ознаки і відволікатися від них, розвиток умінь застосовувати знання на практиці.

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ - виділяти головне, складати план, тези, вести конспект, спостерігати, робити досліди.

РОЗВИТОК ОБЩЕТРУДОВЫХ І ПОЛІТЕХНІЧНИХ УМІНЬ - непересічно, творчо підходити до вирішення найрізноманітніших завдань, уміння користуватися приладами та інструментами, вміння планувати, оцінювати результати виконаних дій.

РОЗВИТОК УМІННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРАЦІ - розвиток вміння працювати у належному темпі, читати, писати, обчислювати, креслити, конспектувати.

РОЗВИТОК ВОЛІ І САМОСТІЙНОСТІ - розвиток ініціативи, впевненості у своїх силах, розвиток наполегливості, вміння долати труднощі для досягнення мети.

3. Уточнення типу уроку.

✓ Урок вивчення нового матеріалу;

✓ Урок закріплення і розвитку знань, умінь і навичок;

✓ Урок формування умінь і навичок;

✓ Урок повторення;

✓ Урок перевірки знань;

✓ Урок застосування знань, умінь і навичок;

✓ Повторительно-узагальнюючий урок;

✓ Комбінований урок.

4. Уточнення виду уроку.

✓ Урок - лекція;

✓ Урок-бесіда;

✓ Кіно-урок;

✓ Урок теоретичних або практичних самостійних робіт (дослідницького типу);

✓ Урок самостійних робіт (репродуктивного типу - усних або письмових вправ.);

✓ Урок лабораторних робіт;

✓ Урок практичних робіт;

✓ Урок - екскурсія;

✓ Урок - семінар;

✓ Дидактична гра;

✓ Аналіз ситуацій;

✓ Усне опитування;

✓ Письмове опитування;

✓ Контрольна робота;

✓ Залік.

5. Вибір методів і прийомів навчання.

До таких методів належать:

1. Метод монологічного викладу (монологический метод);

2. Метод діалогічного викладу (діалогічний метод);

3. Метод евристичної бесіди (евристичний метод);

4. Метод дослідницьких завдань (дослідницький метод);

5. Метод алгоритмічних приписів (алгоритмічний метод);

6. Метод програмованих завдань (програмований метод).

6. Спланувати навчальний матеріал уроку.

Для цього треба:

А) Підібрати літературу по темі. При цьому, якщо мова йде про новому теоретичному матеріалі, слід постаратися, щоб у список увійшли обов'язковий підручник, енциклопедичне видання, монографія (першоджерело), науково-популярне видання. Треба відібрати з доступного матеріалу тільки той, який служить вирішенню поставлених завдань найбільш простим способом.

Б) Підібрати навчальні завдання, метою яких є:

✓ Пізнавання нового матеріалу;

✓ Відтворення;

✓ Застосування знань у знайомій ситуації;

✓ Застосування знань у незнайомій ситуації;

✓ Творчий підхід до знань.

В) Упорядкувати навчальні завдання у відповідності з принципом «від простого до складного».

Скласти три набору завдань:

✓ завдання, підводять учнів до відтворення матеріалу;

✓ завдання, що сприяють осмисленню матеріалу студентом;

✓ завдання, що сприяють закріпленню матеріалу студентом.

Г) Підготувати обладнання для уроку.

Скласти список необхідних наочних посібників, приладів, технічних засобів навчання. Перевірити вигляд класної дошки так, щоб весь новий матеріал залишався на дошці у вигляді опорного конспекту.

Д) Продумати родзинку уроку.

Кожен урок повинен містити щось, що викличе подив, здивування, захоплення студентів - одним словом, те, що вони будуть пам'ятати, коли всі забудуть. Це може бути цікавий факт, несподіване відкриття, гарний досвід, нестандартний підхід до вже відомого і пр.

Е) Спланувати контроль за діяльністю студентів на уроці, для чого подумати:

✓ Що контролювати;

✓ Як контролювати;

✓ Як використовувати результати контролю.

При цьому не забувати, що чим частіше контролюється робота всіх, тим легше побачити типові помилки і труднощі, а також показати студентам справжній інтерес викладача до їх роботи.

Можна конспект уроку включити таблицю, в якій зафіксовано, що, на якому етапі уроку учні роблять і викладач.

7. Скласти конспект з урахуванням структури уроку.

Під структурою уроку слід розуміти стійкий порядок внутрішніх зв'язків між елементами уроку.

✓ Формування нових знань на базі актуалізації попередніх знань;

✓ формування нових понять і способів дій;

✓ формування умінь і навичок;

✓ домашнє завдання.

Необхідно подумати в якій послідовності буде організована робота з навчальним матеріалом, як буде здійснена зміна видів діяльності учнів, щоб внутрішні зв'язки між елементами уроку збереглися.


Основні етапи сучасного уроку

1. Організаційний момент, який характеризується зовнішньої і внутрішньої (психологічної) готовності студентів до уроку.

2. Перевірка домашнього завдання.

3. Перевірка знань і умінь студентів для підготовки до нової теми.

4. Постановка мети заняття перед студентами.

5. Організація сприйняття і осмислення нової інформації, тобто засвоєння початкових знань.

6. Первинна перевірка розуміння.

7. Організація засвоєння способів діяльності шляхом відтворення інформації і вправ в її застосуванні (у тому числі зміна варіантів) за зразком.

8. Творче застосування і добування знань, освоєння способів діяльності шляхом розв'язання проблемних завдань, побудованих на основі раніше засвоєних знань і умінь.

9. Узагальнення вивченого на уроці і введення його систему раніше засвоєних знань і умінь.

10. Контроль за результатами навчальної діяльності, що здійснюється викладачем і студентами, оцінка знань.

11. Домашнє завдання до наступного уроку.

Домашні завдання можна дати на будь-якому з етапів уроку в залежності від навчальної ситуації. Ця процедура, як правило, займає дуже малий відрізок часу, але має дуже важливе значення. Тому завдання на будинок входить в структуру уроку як самостійний елемент методичної підструктури.

12. Підведення підсумків уроку.

Головне при групуванні матеріалу - вміння знайти таку форму організації уроку, яка викличе підвищену активність учнів, а не пасивне сприйняття нового.

Висновок: При підготовці до уроку треба постаратися зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями і вміннями, значимість яких неможливо оскаржити, але щоб все, що відбувається на уроці, викликало у них щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість?

Після проведення уроку необхідно провести її аналіз. А як провести самоаналіз уроку знайдете тут.